Cromwell a. s.

Historický názov:
  • Cromwell s.r.o.
  • ZAŤKO s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Cromwell a. s.
Sídlo:
Lamačská 22
84103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4607/B
Od 1.7.1993, posledná zmena 1.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Albert Šmajda
  • JUDr. Branislav Nikolíni
  • JUDr. Mikuláš Trstenský
  • Peter Ďurana
  • Slávek Mynář
IČO:
31353746
DIČ:
2020340663

IČ DPH:

SK2020340663
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1993
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Cromwell a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 704 408 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 489 466 EUR vzrástol medziročne o 1 085 623 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,3%.

Absolútne ukazovatele

44 369 979 €

1,0 %

16 588 492 €

-6,6 %

27 341 872 €

-8,1 %

6 187 701 €

-20,6 %

2 707 512 €

-50,7 %

Relatívne ukazovatele

37.96 %

-3,1 %

1.86

-0,1

12.76 %

4,7 %

77.37 %

3,6 %

1.24

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 673 142 € 21,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 031 266 € 0,8 %
Zmena stavu zásob 3 422 € -42,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 537 364 € 29,5 %
Náklady na materiál, energie 3 265 112 € 31,9 %
Služby 23 316 862 € 3,2 %
Pridaná hodnota 16 588 492 € -6,6 %
Osobné náklady 8 904 615 € 0,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 950 530 € -49,1 %
Opravné položky 9 735 € -19,9 %
Ostatné výnosy 40 754 € -50,5 %
Iné prevádzkové náklady 506 977 € 35,2 %
Zisk z predaja majetku 32 867 € -11,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 290 256 € 52,1 %
HV z finančnej činnosti 119 069 € -27,0 %
z toho Nákladové úroky 397 398 € 21,4 %
HV pred zdanením 4 409 325 € 47,8 %
Daň 919 859 € 58,9 %
HV po zdanení 3 489 466 € 45,2 %
EBITDA 7 207 919 € -16,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 341 872 € -8,1 %
 
Neobežný majetok 12 819 956 € -10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 970 970 € -6,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 545 248 € -33,2 %
Dlhodobý finančný majetok 6 303 738 € 27,9 %
 
Obežný majetok 14 015 585 € -3,5 %
Zásoby 724 193 € -21,4 %
Dlhodobé pohľadávky 3 686 872 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 248 807 € -21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 355 713 € -79,9 %
 
Časové rozlíšenie 506 331 € -46,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 341 872 € -8,1 %
 
Vlastné imanie
6 187 701 € -20,6 %
Základné imanie 1 000 000 € -67,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 698 235 € -56,7 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 489 466 € 45,2 %
 
Záväzky 21 147 812 € -3,6 %
Dlhodobé záväzky 4 993 700 € %

Krátkodobé záväzky 5 190 631 € -29,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 910 936 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 930 542 € 11,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 122 003 € -52,1 %
 
Časové rozlíšenie 6 359 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?