DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Historický názov:
  • DANZAS spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
Sídlo:
Dialničná 2
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5417/B
Od 12.7.1993, posledná zmena 22.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Jiří Tůma
  • Katarína Nešporová
  • Peter Benda
  • Piotr Okurowski
IČO:
31354467
DIČ:
2020317805

IČ DPH:

SK2020317805
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1994
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
1 760 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH (99,01%)
  • Deutsche Post International B.V. (0,99%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 105 435 229 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 267 182 EUR poklesol medziročne o 522 328 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,62% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,64%.

Absolútne ukazovatele

110 260 307 €

4,6 %

26 887 482 €

-11,1 %

26 360 968 €

-1,2 %

6 203 182 €

-7,8 %

11 302 721 €

-1,9 %

Relatívne ukazovatele

25.50 %

-4,2 %

0.97

-0,1

8.60 %

-1,9 %

76.47 %

1,7 %

1.91

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 105 435 229 € 3,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 51 136 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 4 422 197 € 22,0 %
Služby 74 176 686 € 9,4 %
Pridaná hodnota 26 887 482 € -11,1 %
Osobné náklady 27 620 000 € -5,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 249 875 € -41,3 %
Opravné položky -20 058 € -139,2 %
Ostatné výnosy 4 596 624 € 28,6 %
Iné prevádzkové náklady 513 790 € 35,3 %
Zisk z predaja majetku 121 011 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 241 510 € -12,7 %
HV z finančnej činnosti -173 309 € -84,5 %
z toho Nákladové úroky 58 811 € %

HV pred zdanením 3 068 201 € -15,3 %
Daň 801 019 € -3,6 %
HV po zdanení 2 267 182 € -18,7 %
EBITDA 3 350 316 € -18,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 360 968 € -1,2 %
 
Neobežný majetok 634 400 € 46,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 462 283 € 18,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 167 117 € 285,8 %
Dlhodobý finančný majetok 5 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 24 904 657 € 1,1 %
Zásoby 9 621 € -59,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 990 806 € 12,4 %
Krátkodobé pohľadávky 22 903 613 € 0,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 617 € 248,6 %
 
Časové rozlíšenie 821 911 € -48,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 360 968 € -1,2 %
 
Vlastné imanie
6 203 182 € -7,8 %
Základné imanie 1 760 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 176 000 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 267 182 € -18,7 %
 
Záväzky 20 157 786 € 1,1 %
Dlhodobé záväzky 659 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 12 433 041 € -3,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 724 086 € 10,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?