JandL, marketing a reklama, s.r.o.

Historický názov:
  • J & L Advertising, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JandL, marketing a reklama, s.r.o.
Sídlo:
Štefánikova 6
81105 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5554/B
Od 12.8.1993, posledná zmena 6.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ladislav Zdút
IČO:
31356036
DIČ:
2020301426

IČ DPH:

SK2020301426
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1993
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
13 278 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ladislav Zdút (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma JandL, marketing a reklama, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 522 293 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 676 381 EUR vzrástol medziročne o 262 320 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,84%.

Absolútne ukazovatele

38 534 705 €

-4,8 %

2 186 293 €

29,3 %

6 297 091 €

16,8 %

2 088 497 €

182,0 %

-105 282 €

90,2 %

Relatívne ukazovatele

5.68 %

1,5 %

2.03

0,4

10.74 %

3,1 %

66.83 %

-19,4 %

0.97

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 522 293 € -4,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 147 960 € 18,6 %
Služby 36 188 040 € -6,4 %
Pridaná hodnota 2 186 293 € 29,3 %
Osobné náklady 1 076 636 € 5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 61 078 € 1,5 %
Opravné položky 6 599 € 66,7 %
Ostatné výnosy 10 717 € 12,9 %
Iné prevádzkové náklady 70 917 € 144,3 %
Zisk z predaja majetku 1 667 € -20,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 983 447 € 66,0 %
HV z finančnej činnosti -25 774 € 1,8 %
z toho Nákladové úroky 3 918 € -39,1 %
HV pred zdanením 957 673 € 69,1 %
Daň 281 292 € 84,8 %
HV po zdanení 676 381 € 63,4 %
EBITDA 1 042 858 € 60,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 297 091 € 16,8 %
 
Neobežný majetok 2 290 965 € 18,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 307 590 € 100,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 375 € 273,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 965 000 € 10,7 %
 
Obežný majetok 3 591 997 € 14,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 8 818 € -25,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 963 776 € -2,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 619 403 € %

 
Časové rozlíšenie 414 129 € 27,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 297 091 € 16,8 %
 
Vlastné imanie
2 088 497 € 182,0 %
Základné imanie 13 278 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 660 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 397 178 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 676 381 € 63,4 %
 
Záväzky 4 208 594 € -9,5 %
Dlhodobé záväzky 49 537 € -41,9 %
Krátkodobé záväzky 4 102 590 € -9,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 56 467 € 17,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?