SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Sídlo:
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
82003 Bratislava 23
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/548/B
Od 16.8.1993, posledná zmena 2.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Erik Wandracsek
  • Ing. Peter Šrámek
  • Ing. Peter Šrámek
  • Róbert Orban
IČO:
31356915
DIČ:
2020329245

IČ DPH:

SK2020329245
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1993
SK NACE (RÚZ):
33120 Oprava strojov
Základné imanie:
1 230 975 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 143 548 129 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 62,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 798 083 EUR vzrástol medziročne o 10 030 403 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 108,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,46%.

Absolútne ukazovatele

143 767 621 €

61,9 %

33 086 045 €

62,1 %

85 339 886 €

151,8 %

7 665 261 €

190,9 %

14 658 423 €

135,1 %

Relatívne ukazovatele

23.05 %

-0,1 %

1.76

0,7

12.65 %

10,4 %

91.02 %

-1,2 %

0.62

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 143 548 129 € 62,5 %
Zmena stavu zásob 89 967 € -76,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 454 072 € 108,4 %
Služby 86 992 069 € 53,9 %
Pridaná hodnota 33 086 045 € 62,1 %
Osobné náklady 18 823 162 € 0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 347 404 € -26,2 %
Opravné položky 105 910 € -79,3 %
Ostatné výnosy 30 013 € 65,7 %
Iné prevádzkové náklady 82 371 € -17,7 %
Zisk z predaja majetku 88 265 € 134,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 951 386 € %

HV z finančnej činnosti -254 151 € -91,7 %
z toho Nákladové úroky 237 480 € 105,8 %
HV pred zdanením 13 697 235 € %

Daň 2 899 152 € %

HV po zdanení 10 798 083 € %

EBITDA 14 210 525 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
85 339 886 € 151,8 %
 
Neobežný majetok 1 046 185 € 16,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 037 949 € 16,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 236 € -31,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 84 272 995 € 155,6 %
Zásoby 40 389 583 € %

Dlhodobé pohľadávky 1 281 684 € -20,6 %
Krátkodobé pohľadávky 41 834 991 € 86,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 766 737 € 114,8 %
 
Časové rozlíšenie 20 706 € -14,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 85 339 886 € 151,8 %
 
Vlastné imanie
7 665 261 € 190,9 %
Základné imanie 1 230 975 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 636 203 € 0,0 %
HV minulých rokov -5 000 000 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 798 083 € %

 
Záväzky 77 674 625 € 148,5 %
Dlhodobé záväzky 10 917 € -69,3 %
Krátkodobé záväzky 68 353 594 € 171,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 310 114 € 53,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?