cargo-partner SR, s.r.o.

Historický názov:
  • CARGO PARTNER SR, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
cargo-partner SR, s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 92
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5741/B
Od 16.9.1993, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tibor Majzún
IČO:
31358152
DIČ:
2020329278

IČ DPH:

SK2020329278
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1993
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
829 848 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • cargo-partner overland B.V. (99,91%)
  • CP Global Logistics Holding GmbH (0,09%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma cargo-partner SR, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 139 837 322 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 654 491 EUR poklesol medziročne o 313 827 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,59% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,13%.

Absolútne ukazovatele

140 415 219 €

17,0 %

21 291 523 €

5,4 %

25 416 578 €

-18,6 %

12 197 314 €

-2,1 %

12 861 855 €

-4,2 %

Relatívne ukazovatele

15.23 %

-1,7 %

1.78

-0,1

26.18 %

3,9 %

52.01 %

-8,1 %

2.34

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 139 837 322 € 17,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 767 755 € 32,8 %
Služby 117 778 044 € 19,4 %
Pridaná hodnota 21 291 523 € 5,4 %
Osobné náklady 11 954 549 € 14,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 572 467 € 18,0 %
Opravné položky 6 068 € -94,3 %
Ostatné výnosy 149 724 € -56,4 %
Iné prevádzkové náklady 478 289 € -23,1 %
Zisk z predaja majetku 40 276 € 29,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 470 150 € -4,6 %
HV z finančnej činnosti -9 551 € 83,8 %
z toho Nákladové úroky 397 € -58,6 %
HV pred zdanením 8 460 599 € -4,1 %
Daň 1 806 108 € -2,6 %
HV po zdanení 6 654 491 € -4,5 %
EBITDA 9 002 341 € -3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 416 578 € -18,6 %
 
Neobežný majetok 2 292 178 € -9,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 212 216 € -7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 72 565 € -50,6 %
Dlhodobý finančný majetok 7 397 € %

 
Obežný majetok 20 486 224 € -13,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 680 865 € -48,4 %
Krátkodobé pohľadávky 16 506 230 € -22,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 299 129 € 167,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 638 176 € -47,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 416 578 € -18,6 %
 
Vlastné imanie
12 197 314 € -2,1 %
Základné imanie 829 848 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 265 552 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 447 423 € 1,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 654 491 € -4,5 %
 
Záväzky 12 148 854 € -30,6 %
Dlhodobé záväzky 93 565 € 105,6 %
Krátkodobé záväzky 8 511 270 € -33,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 544 019 € -25,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 070 410 € -13,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?