Sika Slovensko, spol. s r.o.

Historický názov:
  • SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Sika Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:
Pri majeri 21
83106 Bratislava - mestská časť Vajnory
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5879/B
Od 4.10.1993, posledná zmena 7.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Nikola Kuncová
  • Stevan Živković
IČO:
31359710
DIČ:
2020315297

IČ DPH:

SK2020315297
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1993
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
1 130 518 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SIKA AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Sika Slovensko, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 787 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 858 898 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 713 852 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 007 378 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 26%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,62%.

Absolútne ukazovatele

30 864 112 €

0,2 %

4 424 263 €

48,7 %

5 834 893 €

-19,8 %

1 254 670 €

229,3 %

1 239 471 €

40,3 %

Relatívne ukazovatele

14.37 %

4,6 %

1.47

0,4

14.72 %

16,5 %

78.50 %

-16,3 %

0.94

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 713 852 € 1,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 184 € -60,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 706 474 € -1,8 %
Náklady na materiál, energie 269 482 € -1,9 %
Služby 3 386 817 € -15,7 %
Pridaná hodnota 4 424 263 € 48,7 %
Osobné náklady 3 009 992 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 60 413 € 1,2 %
Opravné položky 39 168 € 112,8 %
Ostatné výnosy 74 388 € -82,4 %
Iné prevádzkové náklady 186 370 € -75,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 202 708 € %

HV z finančnej činnosti -81 790 € 16,9 %
z toho Nákladové úroky 70 190 € -20,7 %
HV pred zdanením 1 120 918 € %

Daň 262 020 € %

HV po zdanení 858 898 € %

EBITDA 1 263 121 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
5 834 893 € -19,8 %
 
Neobežný majetok 507 929 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 507 929 € -3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 318 817 € -20,9 %
Zásoby 1 461 824 € 11,2 %
Dlhodobé pohľadávky 347 852 € -21,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 907 298 € -34,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 601 843 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie 8 147 € 11,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 834 893 € -19,8 %
 
Vlastné imanie
1 254 670 € 229,3 %
Základné imanie 1 130 518 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 149 551 € 0,0 %
HV minulých rokov -884 297 € -15,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 858 898 € %

 
Záväzky 4 580 223 € -33,5 %
Dlhodobé záväzky -17 236 € -18,4 %
Krátkodobé záväzky 3 739 641 € -30,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 857 818 € -42,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?