DUAL PRODUCTION s.r.o.

Historický názov:
  • DUAL FILM & TV s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DUAL PRODUCTION s.r.o.
Sídlo:
Štefánikova 6
81105 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6004/B
Od 1.11.1993, posledná zmena 17.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ladislav Zdút
IČO:
31361137
DIČ:
2020301844

IČ DPH:

SK2020301844
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1993
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • JandL, marketing a reklama, s.r.o. (59,95%)
  • Ing. Ladislav Zdút (40,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma DUAL PRODUCTION s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 546 038 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 299 639 EUR vzrástol medziročne o 64 402 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 136,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 71,12%.

Absolútne ukazovatele

35 551 688 €

11,9 %

483 788 €

103,3 %

9 113 539 €

23,1 %

1 067 956 €

39,0 %

1 080 261 €

39,6 %

Relatívne ukazovatele

1.36 %

0,6 %

5.01

0,8

3.29 %

0,1 %

88.28 %

-1,3 %

1.13

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 546 038 € 12,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 673 € 137,0 %
Služby 35 061 577 € 11,4 %
Pridaná hodnota 483 788 € 103,3 %
Osobné náklady 96 633 € 71,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky 2 228 € 160,9 %
Ostatné výnosy 5 650 € -91,1 %
Iné prevádzkové náklady 3 445 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 387 132 € 58,9 %
HV z finančnej činnosti -895 € 5,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 386 237 € 59,1 %
Daň 86 598 € %

HV po zdanení 299 639 € 27,4 %
EBITDA 387 132 € 58,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 113 539 € 23,1 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 015 190 € 21,8 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 7 641 € -4,2 %
Krátkodobé pohľadávky 8 304 202 € 24,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 703 347 € -2,8 %
 
Časové rozlíšenie 98 349 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 113 539 € 23,1 %
 
Vlastné imanie
1 067 956 € 39,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 761 014 € 44,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 299 639 € 27,4 %
 
Záväzky 8 045 583 € 21,2 %
Dlhodobé záväzky 94 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 8 025 637 € 21,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 852 € 45,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?