OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Historický názov:
  • O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Sídlo:
Kukuričná 8
83248 Bratislava 3
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4597/B
Od 15.11.1993, posledná zmena 5.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Benedikt Fronc
  • Ing. Jaroslav Vonkomer
  • Andreas Simon
  • Andreas Simon
  • Mgr. Robert Schmidt
IČO:
31361358
DIČ:
2020352719

IČ DPH:

SK2020352719
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1994
SK NACE (RÚZ):
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 01.03.2023 ako riadna.

Firma OVB Allfinanz Slovensko a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 024 878 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 673 338 EUR vzrástol medziročne o 255 983 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,42% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,29%.

Absolútne ukazovatele

50 814 677 €

14,7 %

9 558 969 €

8,0 %

14 680 176 €

4,9 %

5 203 414 €

5,2 %

6 372 749 €

6,2 %

Relatívne ukazovatele

19.11 %

-1,1 %

2.26

-0,1

25.02 %

0,6 %

64.55 %

-0,1 %

2.51

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 644 € 230,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 011 234 € 14,4 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 11 425 € 177,2 %
Náklady na materiál, energie 349 088 € 32,0 %
Služby 40 100 698 € 15,9 %
Pridaná hodnota 9 558 969 € 8,0 %
Osobné náklady 4 237 066 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 697 118 € 17,7 %
Opravné položky 23 478 € -60,1 %
Ostatné výnosy 763 739 € 37,9 %
Iné prevádzkové náklady 551 409 € -2,5 %
Zisk z predaja majetku 9 026 € -17,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 827 361 € 10,0 %
HV z finančnej činnosti -15 926 € -14,0 %
z toho Nákladové úroky 4 714 € -25,6 %
HV pred zdanením 4 811 435 € 10,0 %
Daň 1 138 097 € 19,1 %
HV po zdanení 3 673 338 € 7,5 %
EBITDA 5 515 453 € 11,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 680 176 € 4,9 %
 
Neobežný majetok 2 324 026 € 0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 428 988 € 15,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 712 977 € -3,0 %
Dlhodobý finančný majetok 182 061 € 8,6 %
 
Obežný majetok 12 117 387 € 6,1 %
Zásoby 157 619 € 6,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 866 761 € 3,6 %
Krátkodobé pohľadávky 6 229 264 € 13,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 863 743 € -3,3 %
 
Časové rozlíšenie 238 763 € -9,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 680 176 € 4,9 %
 
Vlastné imanie
5 203 414 € 5,2 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 330 076 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 673 338 € 7,5 %
 
Záväzky 9 476 762 € 4,8 %
Dlhodobé záväzky 8 056 € -50,9 %
Krátkodobé záväzky 4 116 640 € 6,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 352 066 € 4,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?