KMV BEV SK s. r. o.

Historický názov:
  • PEPSI-COLA SR, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KMV BEV SK s. r. o.
Sídlo:
Nádražná 534
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6142/B
Od 6.12.1993, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Alessandro Angelo Pasquale
IČO:
31362681
DIČ:
2020315396

IČ DPH:

SK2020315396
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1994
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
52 249 718 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KMV BEV CZ s.r.o. (81,95%)
  • Mattoni 1873 a.s. (14,46%)
  • KMV BEV CZ s.r.o. (3,05%)
  • Mattoni 1873 a.s. (0,54%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma KMV BEV SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 64 371 841 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,12%. Dosiahnutá strata je 1 478 151 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,98% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 64 371 841 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 184 580 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 39%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,01%.

Absolútne ukazovatele

66 379 317 €

17,7 %

6 587 789 €

-34,9 %

25 708 310 €

19,6 %

7 443 213 €

%

446 028 €

%

Relatívne ukazovatele

10.23 %

-8,2 %

1.00

-0,7

-5.75 %

-13,6 %

71.05 %

-30,0 %

0.85

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 64 371 841 € 17,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 39 187 261 € 39,2 %
Náklady na materiál, energie 1 765 291 € 34,6 %
Služby 17 000 682 € 12,4 %
Pridaná hodnota 6 587 789 € -34,9 %
Osobné náklady 6 578 314 € 11,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 357 650 € -5,8 %
Opravné položky -274 457 € -164,0 %
Ostatné výnosy 1 217 064 € -1,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 223 551 € -4,3 %
Zisk z predaja majetku -47 153 € -180,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 296 540 € -151,5 %
HV z finančnej činnosti -330 057 € 18,9 %
z toho Nákladové úroky 110 074 € -57,0 %
HV pred zdanením -1 626 597 € -177,0 %
Daň -148 446 € -134,2 %
HV po zdanení -1 478 151 € -188,1 %
EBITDA -166 194 € -104,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 708 310 € 19,6 %
 
Neobežný majetok 10 803 786 € -2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 740 711 € 4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 058 428 € -8,8 %
Dlhodobý finančný majetok 4 647 € -92,8 %
 
Obežný majetok 11 673 148 € 52,2 %
Zásoby 2 470 955 € 126,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 171 287 € 4,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 669 332 € 76,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 361 574 € -18,3 %
 
Časové rozlíšenie 3 231 376 € 19,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 708 310 € 19,6 %
 
Vlastné imanie
7 443 213 € %

Základné imanie 52 249 718 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 239 897 € 100,0 %
HV minulých rokov -52 568 251 € 2,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 478 151 € -188,1 %
 
Záväzky 18 265 097 € -15,9 %
Dlhodobé záväzky 4 640 € 13,1 %
Krátkodobé záväzky 13 287 209 € 58,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 973 248 € 19,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?