Porsche Slovakia, spol. s r.o.

Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Vajnorská 160
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6133/B
Od 2.12.1993, posledná zmena 1.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Bujna
  • Mag. Elmar Geisler
IČO:
31362788
DIČ:
2020344018

IČ DPH:

SK2020344018
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1994
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 493 727 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (99,95%)
  • Porsche Automotive Investment GmbH (0,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Porsche Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 395 091 893 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 374 036 EUR vzrástol medziročne o 3 615 124 EUR.

Firma predala tovar za 391 293 930 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 543 764 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,57%.

Absolútne ukazovatele

833 758 977 €

17,6 %

19 473 148 €

54,0 %

78 877 003 €

18,5 %

24 370 925 €

17,2 %

46 028 415 €

2,9 %

Relatívne ukazovatele

4.93 %

1,2 %

3.61

1,0

14.42 %

2,8 %

69.10 %

0,3 %

1.79

-1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 391 293 930 € 17,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 797 963 € -13,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 358 750 166 € 16,2 %
Náklady na materiál, energie 1 164 370 € 0,7 %
Služby 15 674 008 € -5,4 %
Pridaná hodnota 19 473 148 € 54,0 %
Osobné náklady 5 398 084 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 543 351 € 0,3 %
Opravné položky 181 764 € 110,2 %
Ostatné výnosy 434 338 650 € 18,6 %
Iné prevádzkové náklady 433 202 390 € 18,6 %
Zisk z predaja majetku 1 133 918 € 49,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 15 650 328 € 50,1 %
HV z finančnej činnosti -1 047 382 € -132,8 %
z toho Nákladové úroky 265 012 € 100,0 %
HV pred zdanením 14 602 946 € 46,3 %
Daň 3 228 910 € 45,4 %
HV po zdanení 11 374 036 € 46,6 %
EBITDA 15 059 761 € 78,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
78 877 003 € 18,5 %
 
Neobežný majetok 2 045 653 € -0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 030 209 € -0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 444 € -28,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 76 579 089 € 19,1 %
Zásoby 26 664 206 € 52,5 %
Dlhodobé pohľadávky 6 344 316 € -8,2 %
Krátkodobé pohľadávky 43 568 306 € 9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 261 € -69,9 %
 
Časové rozlíšenie 252 261 € 44,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 78 877 003 € 18,5 %
 
Vlastné imanie
24 370 925 € 17,2 %
Základné imanie 1 493 727 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 091 101 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 412 061 € -0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 374 036 € 46,6 %
 
Záväzky 51 934 303 € 13,6 %
Dlhodobé záväzky 131 829 € 8,2 %
Krátkodobé záväzky 21 886 574 € 70,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 270 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 29 915 630 € -8,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 571 775 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?