Loading

REHAU s.r.o.

Historický názov:
  • MACOMASS obchodná spol. s r.o.
  • MACOMASS Obchodná, spol. s r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
REHAU s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 82 A
85000 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6273/B
Od 27.12.1993, posledná zmena 14.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Borguľa
IČO:
31364217
DIČ:
2020319785

IČ DPH:

SK2020319785
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1994
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 655 514 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • REHAU Verwaltungszentrale AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma REHAU s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 014 333 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 188 419 EUR poklesol medziročne o 2 177 EUR.

Firma predala tovar za 24 471 999 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 352 432 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,77%.

Absolútne ukazovatele

70 290 722 €

3,1 %

7 757 234 €

2,0 %

23 942 702 €

-13,5 %

9 089 907 €

-29,5 %

10 673 766 €

-32,7 %

Relatívne ukazovatele

11.08 %

-0,2 %

3.08

0,0

17.49 %

2,4 %

62.03 %

8,6 %

0.66

-1,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 471 999 € 21,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 542 334 € -4,4 %
Zmena stavu zásob 0 € -100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 119 567 € 17,5 %
Náklady na materiál, energie 36 139 463 € -3,4 %
Služby 7 996 955 € 9,5 %
Pridaná hodnota 7 757 234 € 2,0 %
Osobné náklady 2 516 534 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 135 372 € 5,8 %
Opravné položky -55 856 € -156,8 %
Ostatné výnosy 163 787 € -60,2 %
Iné prevádzkové náklady 5 568 € 7,7 %
Zisk z predaja majetku 44 426 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 5 364 943 € 1,0 %
HV z finančnej činnosti -43 690 € %
z toho Nákladové úroky 19 649 € 100,0 %
HV pred zdanením 5 321 253 € 0,4 %
Daň 1 132 834 € 2,2 %
HV po zdanení 4 188 419 € -0,1 %
EBITDA 5 398 919 € -0,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 942 702 € -13,5 %
 
Neobežný majetok 1 982 744 € -0,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 974 243 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 501 € -85,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 955 558 € -14,6 %
Zásoby 14 189 331 € 136,9 %
Dlhodobé pohľadávky 826 390 € -30,2 %
Krátkodobé pohľadávky 6 939 610 € -62,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 227 € -94,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 400 € -44,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 942 702 € -13,5 %
 
Vlastné imanie
9 089 907 € -29,5 %
Základné imanie 2 655 514 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 265 551 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 980 423 € -65,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 188 419 € -0,1 %
 
Záväzky 14 852 795 € 0,5 %
Dlhodobé záväzky 1 594 € -48,3 %
Krátkodobé záväzky 10 459 802 € 21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 391 399 € -28,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?