REHAU s.r.o.

Historický názov:
  • MACOMASS obchodná spol. s r.o.
  • MACOMASS Obchodná, spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
REHAU s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 82 A
85000 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6273/B
Od 27.12.1993, posledná zmena 14.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Borguľa
IČO:
31364217
DIČ:
2020319785

IČ DPH:

SK2020319785
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1994
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 655 514 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • REHAU Verwaltungszentrale AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma REHAU s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 118 505 593 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 69,26%. Dosiahnutá strata je 1 284 777 EUR.

Firma predala tovar za 47 510 749 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 2 287 344 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,12%.

Absolútne ukazovatele

119 165 203 €

69,5 %

1 274 120 €

-83,6 %

54 143 401 €

126,1 %

7 805 130 €

-14,1 %

7 285 821 €

-31,7 %

Relatívne ukazovatele

1.08 %

-10,0 %

0.42

-2,7

-2.37 %

-19,9 %

85.58 %

23,5 %

0.85

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 47 510 749 € 94,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 70 994 844 € 55,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 49 798 093 € 174,8 %
Náklady na materiál, energie 58 289 550 € 61,3 %
Služby 9 232 413 € 15,4 %
Pridaná hodnota 1 274 120 € -83,6 %
Osobné náklady 3 022 869 € 20,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 99 865 € -26,2 %
Opravné položky -244 613 € %
Ostatné výnosy 534 546 € 226,4 %
Iné prevádzkové náklady 143 329 € %

Zisk z predaja majetku 23 979 € -46,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 277 388 € -123,8 %
HV z finančnej činnosti -282 063 € %
z toho Nákladové úroky 240 533 € %

HV pred zdanením -1 559 451 € -129,3 %
Daň -274 674 € -124,2 %
HV po zdanení -1 284 777 € -130,7 %
EBITDA -1 446 115 € -126,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 143 401 € 126,1 %
 
Neobežný majetok 1 896 955 € -4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 895 149 € -4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 806 € -78,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 51 810 431 € 136,0 %
Zásoby 13 668 279 € -3,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 101 064 € 33,2 %
Krátkodobé pohľadávky 37 040 847 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 241 € 6,2 %
 
Časové rozlíšenie 436 015 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 143 401 € 126,1 %
 
Vlastné imanie
7 805 130 € -14,1 %
Základné imanie 2 655 514 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 265 551 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 168 842 € 211,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 284 777 € -130,7 %
 
Záväzky 39 399 647 € 165,3 %
Dlhodobé záväzky 873 € -45,2 %
Krátkodobé záväzky 36 920 937 € 253,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 477 837 € -43,6 %
 
Časové rozlíšenie 6 938 624 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?