WOODCOTE GROUP a.s.

Historický názov:
  • WOODCOTE GROUP s.r.o.
  • BEKWOODCOTE s.r.o.
  • BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
WOODCOTE GROUP a.s.
Sídlo:
Vajnorská 135
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7454/B
Od 10.1.1994, posledná zmena 1.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Zavacký
  • Ján Bednár
  • Neville George Parry
IČO:
31364951
DIČ:
2020337671

IČ DPH:

SK2020337671
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1994
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 08/2022 do 07/2023 podaná 31.10.2023 ako riadna.

Firma WOODCOTE GROUP a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 104 194 579 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 31 791 EUR poklesol medziročne o 3 732 366 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 101 512 550 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 18 241 988 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,74%.

Absolútne ukazovatele

104 405 285 €

-3,7 %

11 061 466 €

-25,9 %

44 735 162 €

-5,4 %

11 976 608 €

0,3 %

5 930 803 €

-16,7 %

Relatívne ukazovatele

10.62 %

-3,2 %

1.32

-0,5

0.07 %

-7,9 %

73.23 %

-1,5 %

0.62

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 8/2022 do 7/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 101 512 550 € -5,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 682 029 € 106,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 83 270 562 € -1,3 %
Náklady na materiál, energie 1 088 939 € 11,1 %
Služby 8 896 011 € 22,2 %
Pridaná hodnota 11 061 466 € -25,9 %
Osobné náklady 8 365 299 € 1,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 010 121 € 9,1 %
Opravné položky 94 037 € -89,8 %
Ostatné výnosy 180 891 € 50,9 %
Iné prevádzkové náklady 696 066 € -3,4 %
Zisk z predaja majetku -89 215 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 865 220 € -82,4 %
HV z finančnej činnosti -582 872 € -131,7 %
z toho Nákladové úroky 461 273 € 255,7 %
HV pred zdanením 282 348 € -94,0 %
Daň 250 557 € -72,3 %
HV po zdanení 31 791 € -99,2 %
EBITDA 1 842 157 € -68,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 735 162 € -5,4 %
 
Neobežný majetok 6 421 605 € 24,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 266 200 € 11,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 150 205 € 174,6 %
Dlhodobý finančný majetok 5 200 € 0,0 %
 
Obežný majetok 38 187 032 € -9,1 %
Zásoby 18 009 181 € -6,5 %
Dlhodobé pohľadávky 750 637 € -11,6 %
Krátkodobé pohľadávky 18 926 347 € -11,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 500 867 € 15,0 %
 
Časové rozlíšenie 126 525 € 19,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 735 162 € -5,4 %
 
Vlastné imanie
11 976 608 € 0,3 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 987 103 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 857 714 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 31 791 € -99,2 %
 
Záväzky 32 733 091 € -7,1 %
Dlhodobé záväzky 17 291 € -59,7 %
Krátkodobé záväzky 26 313 531 € -17,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 293 123 € 157,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 109 146 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie 25 463 € -68,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?