PPA ENERGO s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPA ENERGO s.r.o.
Sídlo:
Vajnorská 137
83000 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6646/B
Od 15.3.1994, posledná zmena 28.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Katarína Krchnáková
  • Ing. Peter Spilý
  • Ing. Zoltán Lovász
  • Mgr. Darina Pavlů, MBA
IČO:
31368484
DIČ:
2020339189

IČ DPH:

SK2020339189
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Základné imanie:
179 248 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • PPA CONTROLL, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma PPA ENERGO s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 93 609 479 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 533 932 EUR vzrástol medziročne o 1 188 896 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,68% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 70,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,47%.

Absolútne ukazovatele

94 865 296 €

40,6 %

25 092 352 €

16,2 %

55 633 521 €

-1,2 %

30 895 732 €

6,1 %

36 151 241 €

2,3 %

Relatívne ukazovatele

26.81 %

-5,6 %

1.30

0,1

8.15 %

2,2 %

44.47 %

-3,8 %

2.94

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 93 609 479 € 40,5 %
Zmena stavu zásob 229 730 € 134,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 078 058 € 71,0 %
Služby 40 668 799 € 45,6 %
Pridaná hodnota 25 092 352 € 16,2 %
Osobné náklady 19 290 681 € 8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 538 882 € -1,6 %
Opravné položky -46 756 € -100,0 %
Ostatné výnosy 195 402 € 100,6 %
Iné prevádzkové náklady -723 149 € -16,4 %
Zisk z predaja majetku 13 096 € 191,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 241 192 € 56,8 %
HV z finančnej činnosti -634 670 € %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 5 606 522 € 31,7 %
Daň 1 072 590 € 17,7 %
HV po zdanení 4 533 932 € 35,5 %
EBITDA 6 720 222 € 48,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 633 521 € -1,2 %
 
Neobežný majetok 1 910 178 € -5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 886 898 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 280 € 13,2 %
Dlhodobý finančný majetok 8 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 53 530 183 € -1,2 %
Zásoby 2 923 212 € 16,5 %
Dlhodobé pohľadávky 407 748 € -2,4 %
Krátkodobé pohľadávky 38 102 911 € 6,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 096 312 € -20,9 %
 
Časové rozlíšenie 193 160 € 49,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 633 521 € -1,2 %
 
Vlastné imanie
30 895 732 € 6,1 %
Základné imanie 179 248 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 42 732 € 0,0 %
HV minulých rokov 26 139 820 € 2,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 533 932 € 35,5 %
 
Záväzky 24 737 789 € -9,0 %
Dlhodobé záväzky 512 770 € -27,3 %
Krátkodobé záväzky 17 155 508 € -7,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 846 € 84,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 060 665 € -11,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?