Loading

PPA Power DS s. r. o.

Historický názov:
  • PPA - ING, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPA Power DS s. r. o.
Sídlo:
Vajnorská 137
83000 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6649/B
Od 15.3.1994, posledná zmena 6.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Erik Vicena
  • Ing. Eva Turňová
  • Ing. Michal Kolimár
IČO:
31368514
DIČ:
2020334481

IČ DPH:

SK2020334481
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
35130 Rozvod elektriny
Základné imanie:
88 297 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
  • PPA CONTROLL, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PPA Power DS s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 75 361 665 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 78,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 980 424 EUR vzrástol medziročne o 2 252 395 EUR.

Firma predala tovar za 54 663 753 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 183 860 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 93,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1 377,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,15%.

Absolútne ukazovatele

78 148 692 €

80,4 %

4 015 227 €

14,7 %

20 828 142 €

32,8 %

7 341 282 €

51,7 %

1 056 390 €

192,5 %

Relatívne ukazovatele

5.33 %

-3,0 %

1.54

0,1

14.31 %

9,7 %

64.75 %

-4,4 %

1.08

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 663 753 € 131,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 697 912 € 12,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 27 207 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 51 479 893 € 126,7 %
Náklady na materiál, energie 951 683 € -93,5 %
Služby 18 942 069 € %

Pridaná hodnota 4 015 227 € 14,7 %
Osobné náklady 2 608 378 € 7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 324 634 € 24,2 %
Opravné položky 1 727 € %

Ostatné výnosy 2 754 426 € %

Iné prevádzkové náklady 51 530 € 40,1 %
Zisk z predaja majetku 4 027 € -95,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 787 411 € %

HV z finančnej činnosti -3 245 € -15,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 784 166 € %

Daň 803 742 € 296,9 %
HV po zdanení 2 980 424 € %

EBITDA 4 108 018 € 274,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 828 142 € 32,8 %
 
Neobežný majetok 7 022 699 € 10,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 009 166 € 10,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 533 € -3,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 616 586 € 46,5 %
Zásoby 20 728 € -3,6 %
Dlhodobé pohľadávky 203 759 € 83,8 %
Krátkodobé pohľadávky 9 113 973 € 18,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 278 126 € 196,1 %
 
Časové rozlíšenie 188 857 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 828 142 € 32,8 %
 
Vlastné imanie
7 341 282 € 51,7 %
Základné imanie 88 297 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 830 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 262 731 € 6,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 980 424 € %

 
Záväzky 13 342 683 € 23,4 %
Dlhodobé záväzky 145 828 € 16,9 %
Krátkodobé záväzky 12 398 076 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 041 € 2,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 795 738 € 122,1 %
 
Časové rozlíšenie 144 177 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?