PPA Power DS s. r. o.

Historický názov:
  • PPA - ING, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPA Power DS s. r. o.
Sídlo:
Vajnorská 137
83000 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6649/B
Od 15.3.1994, posledná zmena 10.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bystrík Berthoty
  • Ing. Erik Vicena
  • Ing. Ladislav Ondriš
IČO:
31368514
DIČ:
2020334481

IČ DPH:

SK2020334481
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
35130 Rozvod elektriny
Základné imanie:
88 027 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
  • PPA CONTROLL, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma PPA Power DS s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 111 564 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 728 029 EUR poklesol medziročne o 432 029 EUR.

Firma predala tovar za 23 640 654 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 931 190 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 26,0%.

Absolútne ukazovatele

43 329 926 €

30,2 %

3 499 859 €

-29,8 %

15 683 278 €

18,0 %

4 840 856 €

3,0 %

-1 141 554 €

39,5 %

Relatívne ukazovatele

8.31 %

-6,7 %

1.44

-0,1

4.64 %

-4,1 %

69.13 %

4,5 %

0.89

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 640 654 € 123,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 18 470 910 € -18,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 709 464 € 139,9 %
Náklady na materiál, energie 14 620 386 € -15,3 %
Služby 1 281 855 € -14,3 %
Pridaná hodnota 3 499 859 € -29,8 %
Osobné náklady 2 434 426 € -26,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 261 389 € 10,3 %
Opravné položky -261 € -116,3 %
Ostatné výnosy 67 674 € 18,0 %
Iné prevádzkové náklady 36 777 € 5,2 %
Zisk z predaja majetku 98 137 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 933 339 € -37,1 %
HV z finančnej činnosti -2 817 € 11,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 930 522 € -37,1 %
Daň 202 493 € -36,7 %
HV po zdanení 728 029 € -37,2 %
EBITDA 1 096 330 € -36,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 683 278 € 18,0 %
 
Neobežný majetok 6 354 571 € -11,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 340 571 € -11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 000 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 9 295 263 € 54,0 %
Zásoby 21 504 € -28,4 %
Dlhodobé pohľadávky 110 845 € -5,4 %
Krátkodobé pohľadávky 7 718 008 € 68,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 444 906 € 10,7 %
 
Časové rozlíšenie 33 444 € -45,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 683 278 € 18,0 %
 
Vlastné imanie
4 840 856 € 3,0 %
Základné imanie 88 296 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 829 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 014 702 € 16,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 728 029 € -37,2 %
 
Záväzky 10 808 970 € 26,2 %
Dlhodobé záväzky 124 772 € -33,9 %
Krátkodobé záväzky 10 323 009 € 31,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 955 € -26,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 358 234 € -33,6 %
 
Časové rozlíšenie 33 452 € 17,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?