Baumit, spol. s r. o.

Historický názov:
  • BAUMIT, spol. s r.o.
  • BAUMIT HIROCEM, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Baumit, spol. s r. o.
Sídlo:
Žižkova 9
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6692/B
Od 28.3.1994, posledná zmena 12.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rastislav Plášek
IČO:
31368956
DIČ:
2020304660

IČ DPH:

SK2020304660
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1994
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
2 000 631 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Baumit Beteiligungen GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Baumit, spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 64 924 307 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 942 904 EUR vzrástol medziročne o 885 997 EUR.

Firma predala tovar za 21 592 616 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 606 913 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,8%.

Absolútne ukazovatele

65 991 434 €

15,4 %

18 815 832 €

8,6 %

23 980 482 €

3,0 %

18 440 192 €

5,4 %

13 104 747 €

9,7 %

Relatívne ukazovatele

28.98 %

-1,9 %

3.08

0,0

37.29 %

2,7 %

23.10 %

-1,8 %

2.62

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 21 592 616 € 11,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 331 691 € 17,9 %
Zmena stavu zásob 237 542 € -23,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 13 985 703 € 14,2 %
Náklady na materiál, energie 22 231 313 € 23,2 %
Služby 10 129 001 € 15,7 %
Pridaná hodnota 18 815 832 € 8,6 %
Osobné náklady 6 107 815 € 7,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 595 136 € -3,1 %
Opravné položky -26 578 € 65,6 %
Ostatné výnosy 749 721 € 4,2 %
Iné prevádzkové náklady 481 454 € -15,6 %
Zisk z predaja majetku 36 006 € 6,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 443 732 € 11,4 %
HV z finančnej činnosti -17 022 € 23,6 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 11 426 710 € 11,5 %
Daň 2 483 806 € 13,4 %
HV po zdanení 8 942 904 € 11,0 %
EBITDA 12 976 284 € 9,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 980 482 € 3,0 %
 
Neobežný majetok 5 794 676 € -3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 792 034 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 642 € -57,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 032 306 € 5,1 %
Zásoby 5 191 894 € 31,8 %
Dlhodobé pohľadávky 202 204 € 17,7 %
Krátkodobé pohľadávky 1 395 122 € -17,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 243 086 € -0,9 %
 
Časové rozlíšenie 153 500 € -1,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 980 482 € 3,0 %
 
Vlastné imanie
18 440 192 € 5,4 %
Základné imanie 2 000 631 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 839 063 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 657 594 € 1,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 942 904 € 11,0 %
 
Záväzky 5 540 193 € -4,3 %
Dlhodobé záväzky 87 854 € 5,6 %
Krátkodobé záväzky 4 878 758 € -6,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 573 581 € 11,3 %
 
Časové rozlíšenie 97 € -82,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?