Baumit, spol. s r. o.

Historický názov:
  • BAUMIT, spol. s r.o.
  • BAUMIT HIROCEM, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Baumit, spol. s r. o.
Sídlo:
Žižkova 9
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/6692/B
Od 28.3.1994, posledná zmena 12.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rastislav Plášek
IČO:
31368956
DIČ:
2020304660

IČ DPH:

SK2020304660
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1994
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
2 000 631 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Baumit Beteiligungen GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Baumit, spol. s r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 63 651 370 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 612 069 EUR poklesol medziročne o 330 835 EUR.

Firma predala tovar za 21 568 246 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 109 709 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 37%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,61%.

Absolútne ukazovatele

64 692 491 €

-2,0 %

18 811 078 €

-0,0 %

23 260 996 €

-3,0 %

18 552 261 €

0,6 %

13 722 986 €

4,7 %

Relatívne ukazovatele

29.55 %

0,6 %

2.81

-0,3

37.02 %

-0,3 %

20.24 %

-2,9 %

3.36

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 21 568 246 € -0,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 083 124 € -2,9 %
Zmena stavu zásob -327 944 € -238,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 13 458 537 € -3,8 %
Náklady na materiál, energie 21 085 736 € -5,2 %
Služby 9 968 075 € -1,6 %
Pridaná hodnota 18 811 078 € -0,0 %
Osobné náklady 6 694 833 € 9,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 611 436 € 1,0 %
Opravné položky 13 925 € 152,4 %
Ostatné výnosy 982 693 € 31,1 %
Iné prevádzkové náklady 811 857 € 68,6 %
Zisk z predaja majetku 87 931 € 144,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 749 651 € -6,1 %
HV z finančnej činnosti 276 719 € %

z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 11 026 370 € -3,5 %
Daň 2 414 301 € -2,8 %
HV po zdanení 8 612 069 € -3,7 %
EBITDA 12 273 156 € -5,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 260 996 € -3,0 %
 
Neobežný majetok 5 284 747 € -8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 198 655 € -10,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 86 092 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 811 050 € -1,2 %
Zásoby 4 392 500 € -15,4 %
Dlhodobé pohľadávky 292 905 € 44,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 233 539 € -11,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 892 106 € 5,8 %
 
Časové rozlíšenie 165 199 € 7,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 260 996 € -3,0 %
 
Vlastné imanie
18 552 261 € 0,6 %
Základné imanie 2 000 631 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 839 063 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 100 498 € 12,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 612 069 € -3,7 %
 
Záväzky 4 703 908 € -15,1 %
Dlhodobé záväzky 59 006 € -32,8 %
Krátkodobé záväzky 3 955 531 € -18,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 689 371 € 20,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 827 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?