Linde Gas s. r. o.

Historický názov:
  • Linde Gas k.s.
  • Linde Technické Plyny Slovensko k.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Linde Gas s. r. o.
Sídlo:
Tuhovská 3
83106 Bratislava - mestská časť Vajnory
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/141905/B
Od 17.6.1994, posledná zmena 28.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Marek Pecák
IČO:
31373861
DIČ:
2020337044

IČ DPH:

SK2020337044
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1995
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
9 792 207 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Linde Gas a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Linde Gas s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 498 634 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 300 364 EUR vzrástol medziročne o 944 114 EUR.

Firma predala tovar za 33 264 718 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 692 969 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 50%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 305,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 37,95%.

Absolútne ukazovatele

48 679 760 €

29,6 %

18 845 685 €

29,0 %

53 204 262 €

38,2 %

46 517 063 €

43,3 %

20 189 323 €

212,3 %

Relatívne ukazovatele

39.68 %

-1,2 %

7.49

-0,5

19.36 %

-4,9 %

12.57 %

-3,1 %

4.62

2,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 264 718 € 28,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 233 916 € 43,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia -20 204 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 16 571 749 € 30,3 %
Náklady na materiál, energie 1 048 729 € %

Služby 10 981 383 € 34,9 %
Pridaná hodnota 18 845 685 € 29,0 %
Osobné náklady 2 517 247 € 37,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 106 817 € 32,5 %
Opravné položky -110 704 € -237,1 %
Ostatné výnosy 307 494 € 11,5 %
Iné prevádzkové náklady 528 032 € 34,0 %
Zisk z predaja majetku 104 868 € -70,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 247 539 € 24,9 %
HV z finančnej činnosti -59 590 € -106,5 %
z toho Nákladové úroky -52 € -111,3 %
HV pred zdanením 13 187 949 € 14,4 %
Daň 2 887 585 € 33,2 %
HV po zdanení 10 300 364 € 10,1 %
EBITDA 16 107 900 € 27,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 204 262 € 38,2 %
 
Neobežný majetok 27 624 515 € 3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 555 844 € 4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 68 671 € -6,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 25 553 175 € 119,1 %
Zásoby 1 549 799 € 68,5 %
Dlhodobé pohľadávky 236 678 € -31,9 %
Krátkodobé pohľadávky 22 146 266 € 126,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 620 432 € 169,3 %
 
Časové rozlíšenie 26 572 € -0,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 204 262 € 38,2 %
 
Vlastné imanie
46 517 063 € 43,3 %
Základné imanie 9 792 207 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 055 801 € 140,3 %
HV minulých rokov 25 368 691 € 97,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 300 364 € 10,1 %
 
Záväzky 6 319 558 € 10,4 %
Dlhodobé záväzky 753 € -89,1 %
Krátkodobé záväzky 4 786 105 € 4,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 532 700 € 32,4 %
 
Časové rozlíšenie 367 641 € 16,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?