EBA, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EBA, s.r.o.
Sídlo:
Rusovská cesta 1
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7323/B
Od 27.7.1994, posledná zmena 8.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Beljajev
  • Ing. Alexej Beljajev
  • Ing. Miroslav Betík
  • JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.
IČO:
31376134
DIČ:
2020494872

IČ DPH:

SK2020494872
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1995
SK NACE (RÚZ):
38220 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Optifin Invest s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma EBA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 26 595 812 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 676 051 EUR poklesol medziročne o 1 016 544 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,83% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 20,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,84%.

Absolútne ukazovatele

27 084 641 €

-16,2 %

9 430 794 €

-7,2 %

21 838 102 €

-14,3 %

5 136 900 €

-53,5 %

1 237 578 €

-84,5 %

Relatívne ukazovatele

35.46 %

3,1 %

2.07

-0,4

12.25 %

-2,2 %

76.48 %

19,8 %

1.09

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 99 299 € -36,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 496 513 € -15,4 %
Zmena stavu zásob 12 768 € -55,6 %
Aktivácia 16 168 € -34,2 %
Náklady na predaj tovaru 58 971 € -44,3 %
Náklady na materiál, energie 1 016 998 € 6,7 %
Služby 16 117 985 € -20,6 %
Pridaná hodnota 9 430 794 € -7,2 %
Osobné náklady 4 565 287 € 10,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 055 191 € 8,2 %
Opravné položky -91 034 € -69,6 %
Ostatné výnosy 47 643 € -92,2 %
Iné prevádzkové náklady 752 436 € -35,3 %
Zisk z predaja majetku 66 411 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 262 968 € -28,7 %
HV z finančnej činnosti 154 952 € 15,5 %
z toho Nákladové úroky 169 930 € 210,5 %
HV pred zdanením 3 417 920 € -27,4 %
Daň 741 869 € -27,1 %
HV po zdanení 2 676 051 € -27,5 %
EBITDA 4 160 714 € -24,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 838 102 € -14,3 %
 
Neobežný majetok 8 609 140 € -1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 586 120 € -1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 443 € -10,8 %
Dlhodobý finančný majetok 2 577 € -4,8 %
 
Obežný majetok 13 179 370 € -21,0 %
Zásoby 202 921 € 7,6 %
Dlhodobé pohľadávky 171 367 € -57,3 %
Krátkodobé pohľadávky 12 794 808 € -20,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 274 € 3,9 %
 
Časové rozlíšenie 49 592 € -17,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 838 102 € -14,3 %
 
Vlastné imanie
5 136 900 € -53,5 %
Základné imanie 2 000 000 € -71,4 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 460 849 € 30,8 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 676 051 € -27,5 %
 
Záväzky 16 597 489 € 15,7 %
Dlhodobé záväzky 1 305 424 € -17,6 %
Krátkodobé záväzky 6 707 196 € -2,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 009 108 € 255,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 575 761 € -20,5 %
 
Časové rozlíšenie 103 713 € -3,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?