EBA, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EBA, s.r.o.
Sídlo:
Rusovská cesta 1
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7323/B
Od 27.7.1994, posledná zmena 24.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Beljajev
  • Ing. Alexej Beljajev
  • Ing. Miroslav Betík
  • JUDr. Michal Lazar
IČO:
31376134
DIČ:
2020494872

IČ DPH:

SK2020494872
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1995
SK NACE (RÚZ):
38220 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Optifin Invest s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma EBA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 459 524 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 56,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 692 595 EUR vzrástol medziročne o 1 342 075 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,84% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 79,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,21%.

Absolútne ukazovatele

32 323 936 €

56,0 %

10 165 218 €

26,9 %

25 496 462 €

41,8 %

11 044 987 €

15,2 %

7 967 659 €

44,7 %

Relatívne ukazovatele

32.31 %

-7,5 %

2.47

0,3

14.48 %

1,4 %

56.68 %

10,0 %

1.93

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 156 022 € -40,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 303 502 € 57,5 %
Zmena stavu zásob 28 785 € 86,4 %
Aktivácia 24 566 € -10,2 %
Náklady na predaj tovaru 105 942 € -48,9 %
Náklady na materiál, energie 953 394 € 42,0 %
Služby 20 288 321 € 79,7 %
Pridaná hodnota 10 165 218 € 26,9 %
Osobné náklady 4 118 860 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 975 373 € 8,4 %
Opravné položky -53 662 € -139,4 %
Ostatné výnosy 610 887 € 53,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 162 454 € 59,2 %
Zisk z predaja majetku 3 209 € -72,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 576 289 € 56,9 %
HV z finančnej činnosti 134 202 € 62,3 %
z toho Nákladové úroky 54 727 € 33,1 %
HV pred zdanením 4 710 491 € 57,0 %
Daň 1 017 896 € 56,8 %
HV po zdanení 3 692 595 € 57,1 %
EBITDA 5 494 791 € 44,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 496 462 € 41,8 %
 
Neobežný majetok 8 759 145 € 11,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 733 522 € 11,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 915 € -15,4 %
Dlhodobý finančný majetok 2 708 € -18,3 %
 
Obežný majetok 16 676 927 € 65,6 %
Zásoby 188 536 € 18,6 %
Dlhodobé pohľadávky 401 117 € 191,6 %
Krátkodobé pohľadávky 16 077 389 € 64,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 885 € -52,8 %
 
Časové rozlíšenie 60 390 € 22,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 496 462 € 41,8 %
 
Vlastné imanie
11 044 987 € 15,2 %
Základné imanie 7 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 352 392 € 49,7 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 692 595 € 57,1 %
 
Záväzky 14 343 990 € 73,2 %
Dlhodobé záväzky 1 584 177 € 183,5 %
Krátkodobé záväzky 6 853 664 € 109,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 407 392 € 29,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 498 757 € 33,9 %
 
Časové rozlíšenie 107 485 € -6,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?