UNIMEDIA, s.r.o.

Historický názov:
  • UNIMEDIA, spol. s r.o.
  • MEDIAUNI, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
UNIMEDIA, s.r.o.
Sídlo:
Kalinčiakova 33
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7698/B
Od 14.10.1994, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • PhDr. Alexandra Kasperová
  • Ing. Adriána Feketeová
  • Ing. Igor Ormandy
IČO:
31380999
DIČ:
2020306970

IČ DPH:

SK2020306970
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1994
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
66 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • SORIA, a.s. (64,0%)
  • Euro Artmedia s. r. o. (36,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.05.2023 ako riadna.

Firma UNIMEDIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 801 745 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 447 663 EUR poklesol medziročne o 391 239 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,83% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 103,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,93%.

Absolútne ukazovatele

66 370 690 €

15,4 %

5 073 568 €

-1,9 %

23 219 284 €

26,5 %

2 800 434 €

-12,3 %

2 550 767 €

-19,2 %

Relatívne ukazovatele

7.71 %

-1,4 %

2.23

-0,4

10.54 %

-4,9 %

87.94 %

5,3 %

1.13

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 209 350 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 592 395 € 14,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 209 350 € %

Náklady na materiál, energie 126 148 € 104,0 %
Služby 60 392 679 € 16,5 %
Pridaná hodnota 5 073 568 € -1,9 %
Osobné náklady 2 271 096 € 14,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 76 362 € 8,7 %
Opravné položky 288 426 € %

Ostatné výnosy 5 659 € 58,9 %
Iné prevádzkové náklady 23 428 € -61,7 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 419 915 € -21,8 %
HV z finančnej činnosti 535 594 € 29,8 %
z toho Nákladové úroky 9 794 € 89,3 %
HV pred zdanením 2 955 509 € -15,7 %
Daň 507 846 € -24,0 %
HV po zdanení 2 447 663 € -13,8 %
EBITDA 2 496 277 € -20,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 219 284 € 26,5 %
 
Neobežný majetok 259 227 € 100,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 234 623 € 168,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 604 € -44,1 %
Dlhodobý finančný majetok 3 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 22 910 015 € 26,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 93 768 € %

Krátkodobé pohľadávky 22 783 982 € 26,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 32 265 € -48,0 %
 
Časové rozlíšenie 50 042 € -38,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 219 284 € 26,5 %
 
Vlastné imanie
2 800 434 € -12,3 %
Základné imanie 66 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 650 € 0,0 %
HV minulých rokov 279 621 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 447 663 € -13,8 %
 
Záväzky 20 403 415 € 37,6 %
Dlhodobé záväzky 19 826 € 8,7 %
Krátkodobé záväzky 18 465 315 € 30,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 834 772 € 216,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 83 502 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie 15 435 € -95,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?