UNIMEDIA, s.r.o.

Historický názov:
  • UNIMEDIA, spol. s r.o.
  • MEDIAUNI, spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
UNIMEDIA, s.r.o.
Sídlo:
Kalinčiakova 33
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7698/B
Od 14.10.1994, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • PhDr. Alexandra Kasperová
  • Ing. Adriána Feketeová
  • Ing. Igor Ormandy
IČO:
31380999
DIČ:
2020306970

IČ DPH:

SK2020306970
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1994
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
66 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • SORIA, a.s. (64,0%)
  • Euro Artmedia s. r. o. (36,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.05.2024 ako riadna.

Firma UNIMEDIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 78 071 891 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 519 822 EUR vzrástol medziročne o 72 159 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 69,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,57%.

Absolútne ukazovatele

78 487 169 €

18,3 %

6 226 046 €

22,7 %

23 986 337 €

3,3 %

2 872 593 €

2,6 %

2 457 351 €

-3,7 %

Relatívne ukazovatele

7.97 %

0,3 %

2.67

0,4

10.51 %

-0,0 %

88.02 %

0,1 %

1.12

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 287 € -99,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 78 071 604 € 19,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 287 € -99,9 %
Náklady na materiál, energie 37 975 € -69,9 %
Služby 71 807 583 € 18,9 %
Pridaná hodnota 6 226 046 € 22,7 %
Osobné náklady 2 329 455 € 2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 88 898 € 16,4 %
Opravné položky 1 056 517 € 266,3 %
Ostatné výnosy 10 703 € 89,1 %
Iné prevádzkové náklady 34 497 € 47,2 %
Zisk z predaja majetku 15 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 742 382 € 13,3 %
HV z finančnej činnosti 357 530 € -33,2 %
z toho Nákladové úroky 5 505 € -43,8 %
HV pred zdanením 3 099 912 € 4,9 %
Daň 580 090 € 14,2 %
HV po zdanení 2 519 822 € 2,9 %
EBITDA 2 816 280 € 12,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 986 337 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 265 660 € 2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 213 991 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 48 669 € 125,3 %
Dlhodobý finančný majetok 3 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 23 662 054 € 3,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 237 868 € 153,7 %
Krátkodobé pohľadávky 22 496 433 € -1,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 927 753 € %

 
Časové rozlíšenie 58 623 € 17,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 986 337 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
2 872 593 € 2,6 %
Základné imanie 66 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 650 € 0,0 %
HV minulých rokov 279 621 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 519 822 € 2,9 %
 
Záväzky 21 096 041 € 3,4 %
Dlhodobé záväzky 167 € -99,2 %
Krátkodobé záväzky 21 006 204 € 13,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 551 € -99,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 88 119 € 5,5 %
 
Časové rozlíšenie 17 703 € 14,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?