HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

Historický názov:
  • L P T C, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 16
82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/89297/B
Od 18.10.1994, posledná zmena 8.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Ščerbák
  • Jakub Baňas
IČO:
31381120
DIČ:
2020329982

IČ DPH:

SK2020329982
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2022
SK NACE (RÚZ):
43990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Základné imanie:
57 858 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HB REAVIS GROUP B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 13 219 972 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 81,12%. Dosiahnutá strata je 2 300 865 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 74,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 78,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 38,32%.

Absolútne ukazovatele

15 670 511 €

-78,5 %

-394 543 €

-106,8 %

50 429 243 €

-50,0 %

15 306 298 €

-13,1 %

35 257 737 €

248,5 %

Relatívne ukazovatele

-2.98 %

-11,2 %

-0.20

-2,0

-4.56 %

-6,1 %

69.65 %

-12,9 %

3.43

2,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 219 972 € -81,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 371 026 € -74,6 %
Služby 13 243 489 € -78,9 %
Pridaná hodnota -394 543 € -106,8 %
Osobné náklady 2 018 235 € -38,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 25 605 € -4,3 %
Opravné položky 89 582 € 75,1 %
Ostatné výnosy 14 924 € -96,2 %
Iné prevádzkové náklady 28 246 € -98,1 %
Zisk z predaja majetku 369 497 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -2 171 790 € -263,2 %
HV z finančnej činnosti -131 240 € -132,4 %
z toho Nákladové úroky 2 141 455 € -0,4 %
HV pred zdanením -2 303 030 € -232,7 %
Daň -2 165 € -101,4 %
HV po zdanení -2 300 865 € -245,4 %
EBITDA -2 538 180 € -290,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 429 243 € -50,0 %
 
Neobežný majetok 636 255 € -98,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 636 255 € -4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 48 985 342 € 3,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 6 178 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 48 241 460 € 3,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 737 704 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 807 646 € 96,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 429 243 € -50,0 %
 
Vlastné imanie
15 306 298 € -13,1 %
Základné imanie 57 858 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 42 026 245 € -0,0 %
HV minulých rokov -24 476 940 € 6,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 300 865 € -245,4 %
 
Záväzky 34 675 841 € -58,1 %
Dlhodobé záväzky 14 985 € 42,2 %
Krátkodobé záväzky 9 081 994 € -70,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 20 000 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 999 975 € -87,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 578 887 € -63,9 %
 
Časové rozlíšenie 447 104 € -11,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?