HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

Historický názov:
  • L P T C, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 16
82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/89297/B
Od 18.10.1994, posledná zmena 8.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Ščerbák
  • Jakub Baňas
IČO:
31381120
DIČ:
2020329982

IČ DPH:

SK2020329982
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2022
SK NACE (RÚZ):
43990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Základné imanie:
57 858 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HB REAVIS GROUP B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.04.2023 ako riadna.

Firma HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 020 015 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 581 935 EUR vzrástol medziročne o 1 140 210 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 18,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 32,43%.

Absolútne ukazovatele

73 017 200 €

-15,4 %

5 776 973 €

47,1 %

100 856 229 €

-8,8 %

17 623 188 €

9,5 %

-23 749 218 €

%

Relatívne ukazovatele

8.25 %

3,5 %

1.77

1,0

1.57 %

1,2 %

82.53 %

-2,9 %

0.67

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 70 020 015 € -15,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 459 409 € 3,4 %
Služby 62 783 633 € -18,6 %
Pridaná hodnota 5 776 973 € 47,1 %
Osobné náklady 3 272 098 € -32,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 26 757 € -1,6 %
Opravné položky 51 161 € 147,8 %
Ostatné výnosy 396 403 € 143,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 493 020 € %

Zisk z predaja majetku 583 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 330 923 € 238,3 %
HV z finančnej činnosti 404 700 € -71,2 %
z toho Nákladové úroky 2 149 649 € -3,3 %
HV pred zdanením 1 735 623 € 292,9 %
Daň 153 688 € %

HV po zdanení 1 581 935 € 258,1 %
EBITDA 1 334 599 € 225,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
100 856 229 € -8,8 %
 
Neobežný majetok 52 981 092 € 11,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 665 613 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 52 315 479 € 11,4 %
 
Obežný majetok 47 464 076 € -23,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 6 178 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 46 685 072 € -24,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 772 826 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 411 061 € -33,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 100 856 229 € -8,8 %
 
Vlastné imanie
17 623 188 € 9,5 %
Základné imanie 57 858 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 42 042 270 € -0,1 %
HV minulých rokov -26 058 875 € 1,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 581 935 € 258,1 %
 
Záväzky 82 725 575 € -12,0 %
Dlhodobé záväzky 10 537 € %

Krátkodobé záväzky 31 110 662 € -14,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 10 000 000 € -75,0 %
Bankové úvery krátkodobé 40 000 049 € 166,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 604 327 € -41,4 %
 
Časové rozlíšenie 507 466 € -6,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?