ASBIS SK spol. s r.o.

Historický názov:
  • PECOM MARKET spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ASBIS SK spol. s r.o.
Sídlo:
Tuhovská 33
83106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7820/B
Od 5.9.1994, posledná zmena 23.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Andrej Buchamer
  • Ing. Jozef Hegyi
IČO:
31382541
DIČ:
2020334195

IČ DPH:

SK2020334195
Podľa §4, registrovaný od 19.7.2000
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
39 833 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ASBISC Enterprises PLC (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma ASBIS SK spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 351 654 640 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 802 993 EUR poklesol medziročne o 1 100 565 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,82% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 348 771 265 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 306 339 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,07%.

Absolútne ukazovatele

352 934 007 €

10,1 %

12 740 241 €

18,6 %

76 739 066 €

-19,9 %

6 892 248 €

13,2 %

1 422 131 €

79,0 %

Relatívne ukazovatele

3.62 %

0,2 %

1.48

0,1

1.05 %

-0,9 %

91.02 %

-2,6 %

0.72

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 348 771 265 € 11,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 883 375 € -39,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 323 464 926 € 9,7 %
Náklady na materiál, energie 225 287 € -29,1 %
Služby 15 224 186 € 20,4 %
Pridaná hodnota 12 740 241 € 18,6 %
Osobné náklady 8 589 667 € 11,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 359 269 € 5,4 %
Opravné položky 578 000 € %

Ostatné výnosy 192 543 € 19,8 %
Iné prevádzkové náklady 783 793 € 55,5 %
Zisk z predaja majetku 1 665 € -19,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 623 720 € 13,8 %
HV z finančnej činnosti -1 501 510 € %
z toho Nákladové úroky 1 614 609 € 202,5 %
HV pred zdanením 1 122 210 € -43,5 %
Daň 319 217 € 282,0 %
HV po zdanení 802 993 € -57,8 %
EBITDA 2 981 324 € 12,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 739 066 € -19,9 %
 
Neobežný majetok 7 353 078 € 0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 243 686 € 2,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 109 392 € -55,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 69 316 629 € -21,6 %
Zásoby 20 642 601 € -43,6 %
Dlhodobé pohľadávky 180 992 € 102,4 %
Krátkodobé pohľadávky 37 044 433 € -26,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 448 603 € %

 
Časové rozlíšenie 69 359 € 15,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 739 066 € -19,9 %
 
Vlastné imanie
6 892 248 € 13,2 %
Základné imanie 39 833 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 045 439 € 46,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 802 993 € -57,8 %
 
Záväzky 63 187 913 € -26,3 %
Dlhodobé záväzky 12 623 € -17,6 %
Krátkodobé záväzky 41 472 070 € -26,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 19 651 890 € -27,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 051 330 € -3,3 %
 
Časové rozlíšenie 6 658 905 € 67,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?