MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7982/B
Od 6.12.1994, posledná zmena 11.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Rosskopf
  • Mgr. Josef Hloušek, M.B.A.
IČO:
31384421
DIČ:
2020354006

IČ DPH:

SK2020354006
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
46480 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
Základné imanie:
14 838 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Royal Invest Consulting, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 59 323 612 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 92 719 EUR poklesol medziročne o 36 324 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 57 358 638 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 538 271 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,06%.

Absolútne ukazovatele

59 436 753 €

22,1 %

4 795 953 €

18,8 %

5 293 590 €

5,1 %

355 032 €

35,3 %

-291 301 €

35,9 %

Relatívne ukazovatele

8.08 %

-0,2 %

1.12

-0,0

1.75 %

-0,8 %

93.29 %

-1,5 %

0.46

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 57 358 638 € 22,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 964 974 € 17,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 50 820 367 € 22,8 %
Náklady na materiál, energie 273 223 € 21,5 %
Služby 3 434 069 € 16,8 %
Pridaná hodnota 4 795 953 € 18,8 %
Osobné náklady 4 286 494 € 21,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 92 690 € -7,8 %
Opravné položky 13 196 € 8,0 %
Ostatné výnosy 79 626 € -7,5 %
Iné prevádzkové náklady 166 244 € 8,5 %
Zisk z predaja majetku 3 227 € 73,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 320 182 € 1,1 %
HV z finančnej činnosti -207 227 € -39,5 %
z toho Nákladové úroky 15 643 € %

HV pred zdanením 112 955 € -32,7 %
Daň 20 236 € -48,0 %
HV po zdanení 92 719 € -28,1 %
EBITDA 409 645 € -1,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 293 590 € 5,1 %
 
Neobežný majetok 602 557 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 486 876 € 4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 115 681 € -15,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 390 162 € 8,7 %
Zásoby 2 236 237 € 9,8 %
Dlhodobé pohľadávky 288 088 € 2,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 325 897 € 3,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 539 940 € 21,6 %
 
Časové rozlíšenie 300 871 € -23,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 293 590 € 5,1 %
 
Vlastné imanie
355 032 € 35,3 %
Základné imanie 14 838 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 601 484 € 0,0 %
HV minulých rokov -354 009 € 26,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 92 719 € -28,1 %
 
Záväzky 4 827 581 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 113 148 € 35,9 %
Krátkodobé záväzky 4 583 269 € 2,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 131 164 € 55,7 %
 
Časové rozlíšenie 110 977 € -11,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?