MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/7982/B
Od 6.12.1994, posledná zmena 11.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Rosskopf
  • Mgr. Josef Hloušek, M.B.A.
IČO:
31384421
DIČ:
2020354006

IČ DPH:

SK2020354006
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
47260 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
14 838 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Royal Invest Consulting, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 591 697 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 129 043 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,38% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 46 918 641 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 528 434 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,1%.

Absolútne ukazovatele

48 681 346 €

26,9 %

4 035 397 €

37,7 %

5 038 752 €

13,2 %

262 313 €

96,8 %

-454 789 €

12,2 %

Relatívne ukazovatele

8.30 %

0,6 %

1.14

0,1

2.56 %

4,6 %

94.79 %

-2,2 %

0.46

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 918 641 € 28,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 673 056 € 11,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 390 207 € 27,4 %
Náklady na materiál, energie 224 843 € 42,6 %
Služby 2 941 250 € 13,5 %
Pridaná hodnota 4 035 397 € 37,7 %
Osobné náklady 3 540 804 € 25,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 100 553 € -27,4 %
Opravné položky 12 215 € 91,2 %
Ostatné výnosy 86 091 € -56,3 %
Iné prevádzkové náklady 153 222 € 20,7 %
Zisk z predaja majetku 1 857 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 316 551 € %

HV z finančnej činnosti -148 597 € -24,1 %
z toho Nákladové úroky 2 875 € -76,9 %
HV pred zdanením 167 954 € 275,9 %
Daň 38 911 € %

HV po zdanení 129 043 € 243,4 %
EBITDA 415 247 € 155,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 038 752 € 13,2 %
 
Neobežný majetok 604 425 € 14,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 468 036 € -11,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 136 389 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 040 076 € 14,3 %
Zásoby 2 036 394 € 13,5 %
Dlhodobé pohľadávky 280 190 € 2,5 %
Krátkodobé pohľadávky 1 279 370 € 24,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 444 122 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 394 251 € 1,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 038 752 € 13,2 %
 
Vlastné imanie
262 313 € 96,8 %
Základné imanie 14 838 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 601 484 € 0,0 %
HV minulých rokov -483 052 € -22,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 129 043 € 243,4 %
 
Záväzky 4 651 675 € 11,0 %
Dlhodobé záväzky 83 273 € 4,2 %
Krátkodobé záväzky 4 484 162 € 11,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 84 240 € 22,1 %
 
Časové rozlíšenie 124 764 € -2,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?