PERIX, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PERIX, spol. s r.o.
Sídlo:
Slovinská 23
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8063/B
Od 20.12.1994, posledná zmena 19.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ivan Perič
IČO:
31385354
DIČ:
2020821396

IČ DPH:

SK2020821396
Podľa §7a, registrovaný od 29.4.2010
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 831 940 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ivan Perič (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.05.2024 ako riadna.

Firma PERIX, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 55 975 497 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 891 637 EUR vzrástol medziročne o 4 128 542 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,87% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,93%.

Absolútne ukazovatele

56 048 479 €

31,9 %

35 444 316 €

51,7 %

19 896 795 €

21,7 %

13 993 075 €

41,9 %

13 467 918 €

71,3 %

Relatívne ukazovatele

63.32 %

8,4 %

8.21

1,3

59.77 %

12,3 %

29.67 %

-10,0 %

3.49

1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 975 497 € 31,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 125 282 € -20,0 %
Služby 20 405 899 € 7,5 %
Pridaná hodnota 35 444 316 € 51,7 %
Osobné náklady 4 319 757 € 27,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 196 285 € 18,5 %
Opravné položky 1 697 € %

Ostatné výnosy 72 927 € %

Iné prevádzkové náklady 14 751 641 € 56,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 247 863 € 56,6 %
HV z finančnej činnosti -1 086 704 € -153,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 15 161 159 € 52,4 %
Daň 3 269 522 € 49,7 %
HV po zdanení 11 891 637 € 53,2 %
EBITDA 16 444 148 € 56,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 896 795 € 21,7 %
 
Neobežný majetok 522 112 € 31,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 458 830 € 45,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 63 282 € -22,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 961 935 € 25,4 %
Zásoby 34 645 € 262,3 %
Dlhodobé pohľadávky 519 237 € -74,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 868 994 € 163,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 539 059 € 29,7 %
 
Časové rozlíšenie 412 748 € -50,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 896 795 € 21,7 %
 
Vlastné imanie
13 993 075 € 41,9 %
Základné imanie 1 831 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 269 498 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 891 637 € 53,2 %
 
Záväzky 5 903 720 € -9,0 %
Dlhodobé záväzky 362 246 € 9,0 %
Krátkodobé záväzky 5 387 528 € -11,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 153 946 € 52,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?