MPL TRADING spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MPL TRADING spol. s r.o.
Sídlo:
Galvániho 8
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8358/B
Od 7.2.1995, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Piskla
IČO:
31388639
DIČ:
2020321127

IČ DPH:

SK2020321127
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1998
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Miroslav Piskla (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma MPL TRADING spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 759 972 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 677 713 EUR vzrástol medziročne o 586 540 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 71 084 387 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 704 330 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,54%.

Absolútne ukazovatele

72 009 485 €

26,8 %

7 346 735 €

38,5 %

23 949 461 €

10,6 %

7 634 561 €

54,2 %

11 811 831 €

28,9 %

Relatívne ukazovatele

10.24 %

0,9 %

3.48

0,6

11.18 %

1,5 %

68.12 %

-9,0 %

1.54

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 71 084 387 € 26,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 675 585 € 7,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 60 380 057 € 26,1 %
Náklady na materiál, energie 669 994 € 27,3 %
Služby 3 363 186 € 13,2 %
Pridaná hodnota 7 346 735 € 38,5 %
Osobné náklady 2 108 824 € 14,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 201 269 € -1,6 %
Opravné položky 1 397 522 € 224,4 %
Ostatné výnosy 243 128 € 98,4 %
Iné prevádzkové náklady 345 913 € 105,3 %
Zisk z predaja majetku 3 004 € 0,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 539 339 € 27,1 %
HV z finančnej činnosti -138 571 € -5,0 %
z toho Nákladové úroky 60 461 € 53,0 %
HV pred zdanením 3 400 768 € 28,2 %
Daň 723 055 € 28,9 %
HV po zdanení 2 677 713 € 28,0 %
EBITDA 3 737 604 € 25,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 949 461 € 10,6 %
 
Neobežný majetok 3 338 249 € 2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 990 609 € 2,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 347 640 € 1,3 %
 
Obežný majetok 20 029 839 € 11,7 %
Zásoby 7 307 722 € 14,5 %
Dlhodobé pohľadávky 415 676 € -5,0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 086 575 € 10,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 219 866 € 69,5 %
 
Časové rozlíšenie 581 373 € 29,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 949 461 € 10,6 %
 
Vlastné imanie
7 634 561 € 54,2 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 548 330 € 0,3 %
HV minulých rokov 3 401 879 € 159,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 677 713 € 28,0 %
 
Záväzky 16 277 713 € -1,6 %
Dlhodobé záväzky 7 854 130 € -0,0 %
Krátkodobé záväzky 3 731 259 € -23,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 615 259 € 23,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 77 065 € 12,2 %
 
Časové rozlíšenie 37 187 € -75,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?