Viessmann, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Viessmann, s.r.o.
Sídlo:
Ivanská cesta 30/A
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8377/B
Od 8.2.1995, posledná zmena 30.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Janda
IČO:
31388841
DIČ:
2020330191

IČ DPH:

SK2020330191
Podľa §4, registrovaný od 12.2.2001
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Viessmann Holding International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Viessmann, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 76 288 123 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 483 424 EUR poklesol medziročne o 2 299 389 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,85% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 74 500 458 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 079 903 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 51,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,38%.

Absolútne ukazovatele

76 922 502 €

1,8 %

9 548 848 €

-17,5 %

24 304 650 €

-0,8 %

15 337 133 €

19,3 %

13 445 293 €

21,3 %

Relatívne ukazovatele

12.52 %

-2,9 %

2.03

-0,8

14.33 %

-9,3 %

36.90 %

-10,6 %

0.94

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 74 500 458 € 6,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb1 787 665 € -65,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru59 420 555 € 1,5 %
Náklady na materiál, energie483 132 € 7,9 %
Služby6 867 977 € 51,5 %
Pridaná hodnota9 548 848 € -17,5 %
Osobné náklady4 693 130 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku179 356 € -21,5 %
Opravné položky-33 679 € -75,7 %
Ostatné výnosy521 697 € 30,9 %
Iné prevádzkové náklady734 496 € 150,5 %
Zisk z predaja majetku112 297 € %

 
HV z hospodárskej činnosti4 577 150 € -38,1 %
HV z finančnej činnosti-38 153 € -89,2 %
z toho Nákladové úroky1 € -99,3 %
HV pred zdanením4 538 997 € -38,5 %
Daň1 055 573 € -33,9 %
HV po zdanení3 483 424 € -39,8 %
EBITDA4 610 530 € -38,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 304 650 € -0,8 %
 
Neobežný majetok3 105 672 € -0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok3 052 034 € -1,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok53 638 € 212,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok21 139 537 € -0,6 %
Zásoby13 942 486 € -10,7 %
Dlhodobé pohľadávky54 055 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky5 458 528 € 52,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 684 468 € -18,4 %
 
Časové rozlíšenie59 441 € -54,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky24 304 650 € -0,8 %
 
Vlastné imanie
15 337 133 € 19,3 %
Základné imanie165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania16 597 € 0,0 %
HV minulých rokov11 671 142 € 69,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení3 483 424 € -39,8 %
 
Záväzky8 467 517 € -27,3 %
Dlhodobé záväzky11 556 € -72,2 %
Krátkodobé záväzky7 199 630 € -30,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 256 331 € -3,3 %
 
Časové rozlíšenie500 000 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?