Viessmann, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Viessmann, s.r.o.
Sídlo:
Ivanská cesta 30/A
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8377/B
Od 8.2.1995, posledná zmena 30.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Janda
IČO:
31388841
DIČ:
2020330191

IČ DPH:

SK2020330191
Podľa §4, registrovaný od 12.2.2001
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Viessmann Holding International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Viessmann, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 75 192 649 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 56,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 782 813 EUR vzrástol medziročne o 3 584 257 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,54% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 69 953 844 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 386 155 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 79,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,89%.

Absolútne ukazovatele

75 594 237 €

55,9 %

11 572 719 €

83,2 %

24 499 812 €

68,4 %

12 853 709 €

81,8 %

11 085 564 €

142,2 %

Relatívne ukazovatele

15.39 %

2,3 %

2.80

1,0

23.60 %

8,5 %

47.54 %

-3,9 %

0.56

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 69 953 844 € 47,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 238 805 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 58 567 689 € 50,3 %
Náklady na materiál, energie 447 741 € 46,6 %
Služby 4 534 141 € 79,5 %
Pridaná hodnota 11 572 719 € 83,2 %
Osobné náklady 4 139 258 € 19,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 228 346 € -21,2 %
Opravné položky -19 166 € -69,3 %
Ostatné výnosy 398 549 € 22,4 %
Iné prevádzkové náklady 293 158 € 139,8 %
Zisk z predaja majetku 340 € -99,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 400 371 € 161,0 %
HV z finančnej činnosti -20 164 € -42,8 %
z toho Nákladové úroky 134 € -86,2 %
HV pred zdanením 7 380 207 € 161,6 %
Daň 1 597 394 € 156,4 %
HV po zdanení 5 782 813 € 163,0 %
EBITDA 7 538 852 € 145,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 499 812 € 68,4 %
 
Neobežný majetok 3 109 001 € -1,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 091 859 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 142 € -51,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 261 367 € 87,6 %
Zásoby 15 615 229 € 151,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 581 719 € 20,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 064 419 € -3,8 %
 
Časové rozlíšenie 129 444 € 83,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 499 812 € 68,4 %
 
Vlastné imanie
12 853 709 € 81,8 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 597 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 888 329 € 46,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 782 813 € 163,0 %
 
Záväzky 11 646 103 € 60,7 %
Dlhodobé záväzky 41 560 € -28,2 %
Krátkodobé záväzky 10 305 247 € 56,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 299 296 € 118,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?