Loading

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Historický názov:
 • Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o.
 • TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
 • SIMAT spol. s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Sídlo:
Stará Vajnorská 139
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8410/B
Od 21.2.1995, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Alena Záhorská
 • Ing. Karol Jakabovič
 • Ing. Roman Regec
 • Ing. Tomáš Rosák
IČO:
31389139
DIČ:
2020339761

IČ DPH:

SK2020339761
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1995
SK NACE (RÚZ):
23640 Výroba malty
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 114 223 129 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 792 276 EUR vzrástol medziročne o 1 560 260 EUR.

Firma predala tovar za 56 174 969 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 336 423 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,68%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,27%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,02%.

Absolútne ukazovatele

115 085 586 €

22,2 %

25 984 388 €

20,9 %

51 435 538 €

12,1 %

32 861 739 €

7,0 %

10 133 328 €

65,9 %

Relatívne ukazovatele

22.75 %

-0,3 %

1.67

0,1

11.26 %

2,0 %

36.11 %

3,0 %

1.23

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 174 969 € 21,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 048 160 € 23,8 %
Zmena stavu zásob 245 340 € -21,0 %
Aktivácia 145 594 € -15,2 %
Náklady na predaj tovaru 40 838 546 € 16,9 %
Náklady na materiál, energie 36 533 211 € 31,7 %
Služby 11 059 220 € 16,3 %
Pridaná hodnota 25 984 388 € 20,9 %
Osobné náklady 15 516 054 € 12,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 084 624 € 4,6 %
Opravné položky 335 167 € %

Ostatné výnosy 194 067 € -20,2 %
Iné prevádzkové náklady 929 094 € 80,2 %
Zisk z predaja majetku 176 483 € 30,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 688 697 € 38,7 %
HV z finančnej činnosti -39 492 € 19,7 %
z toho Nákladové úroky 3 906 € 155,5 %
HV pred zdanením 7 649 205 € 39,2 %
Daň 1 856 929 € 47,0 %
HV po zdanení 5 792 276 € 36,9 %
EBITDA 9 596 838 € 30,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 435 538 € 12,1 %
 
Neobežný majetok 27 061 481 € -2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 536 491 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 524 990 € 5,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 24 286 683 € 34,8 %
Zásoby 7 025 449 € 27,1 %
Dlhodobé pohľadávky 894 151 € 78,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 355 379 € 36,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 11 704 € %

 
Časové rozlíšenie 87 374 € 61,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 435 538 € 12,1 %
 
Vlastné imanie
32 861 739 € 7,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 636 € -0,8 %
HV minulých rokov 27 060 168 € 2,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 792 276 € 36,9 %
 
Záväzky 18 573 798 € 22,4 %
Dlhodobé záväzky 1 685 803 € 14,3 %
Krátkodobé záväzky 12 549 810 € 15,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 796 767 € 26,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 541 418 € 57,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 € -93,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?