McDonald's Slovakia spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
McDonald's Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Einsteinova 33
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8686/B
Od 6.4.1995, posledná zmena 30.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Tereza Trepáčová
IČO:
31392229
DIČ:
2020305606

IČ DPH:

SK2020305606
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1995
SK NACE (RÚZ):
56101 Jedálne
Základné imanie:
13 841 865 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • McDonald's Restaurant Operations Inc. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma McDonald's Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 637 388 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 169 755 EUR vzrástol medziročne o 1 960 456 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 18,2%.

Absolútne ukazovatele

55 956 487 €

2,5 %

23 826 690 €

-1,7 %

65 916 987 €

9,6 %

57 977 418 €

9,8 %

14 361 943 €

7,9 %

Relatívne ukazovatele

47.05 %

-1,3 %

2.32

0,4

15.43 %

1,8 %

12.04 %

-0,2 %

3.93

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 637 388 € 1,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 13 063 309 € -8,3 %
Služby 13 747 389 € 17,9 %
Pridaná hodnota 23 826 690 € -1,7 %
Osobné náklady 10 274 047 € -18,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 055 771 € -10,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 369 766 € 28,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 476 843 € -19,9 %
Zisk z predaja majetku 2 578 154 € -3,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 967 949 € 23,4 %
HV z finančnej činnosti 13 807 € 124,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 12 981 756 € 24,2 %
Daň 2 812 001 € 25,6 %
HV po zdanení 10 169 755 € 23,9 %
EBITDA 12 445 566 € 22,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
65 916 987 € 9,6 %
 
Neobežný majetok 46 528 144 € 9,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 46 520 339 € 9,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 555 € -52,8 %
Dlhodobý finančný majetok 4 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 19 264 456 € 9,5 %
Zásoby 221 905 € -24,1 %
Dlhodobé pohľadávky 203 741 € 202,7 %
Krátkodobé pohľadávky 1 749 202 € -14,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 089 608 € 12,5 %
 
Časové rozlíšenie 124 387 € -48,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 65 916 987 € 9,6 %
 
Vlastné imanie
57 977 418 € 9,8 %
Základné imanie 13 841 865 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 236 995 € 0,0 %
HV minulých rokov 28 728 803 € 12,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 169 755 € 23,9 %
 
Záväzky 7 939 569 € 7,9 %
Dlhodobé záväzky 1 624 818 € -1,0 %
Krátkodobé záväzky 4 822 082 € 8,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 077 € 37,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 491 592 € 18,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?