DANUBIASERVICE, a.s.

Historický názov:
  • FLAGLER a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DANUBIASERVICE, a.s.
Sídlo:
Rožňavská 30
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/865/B
Od 29.6.1995, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Barta
  • Ing. Peter Lukeš
  • Miroslav Malata
IČO:
31397549
DIČ:
2020306178

IČ DPH:

SK2020306178
Podľa §4, registrovaný od 23.10.1996
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
46 314 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 05.06.2023 ako riadna.

Firma DANUBIASERVICE, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 462 316 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 284 819 EUR poklesol medziročne o 3 957 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,91% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 419 395 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 881 317 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,03%.

Absolútne ukazovatele

40 961 831 €

3,9 %

2 403 959 €

7,9 %

7 027 421 €

23,6 %

821 273 €

-57,4 %

336 551 €

-78,7 %

Relatívne ukazovatele

5.94 %

0,2 %

1.22

-0,0

4.05 %

-1,0 %

88.31 %

22,2 %

0.29

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 419 395 € 2,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 042 921 € 18,8 %
Zmena stavu zásob -32 255 € -284,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 538 078 € 1,4 %
Náklady na materiál, energie 2 107 266 € 30,4 %
Služby 1 382 207 € 19,9 %
Pridaná hodnota 2 403 959 € 7,9 %
Osobné náklady 1 974 903 € 10,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 166 884 € 28,4 %
Opravné položky -1 338 € -113,7 %
Ostatné výnosy 62 492 € -52,8 %
Iné prevádzkové náklady 71 214 € -12,7 %
Zisk z predaja majetku 137 214 € 217,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 390 553 € -0,8 %
HV z finančnej činnosti -26 980 € -1,6 %
z toho Nákladové úroky 2 021 € 100,0 %
HV pred zdanením 363 573 € -1,0 %
Daň 78 754 € 0,5 %
HV po zdanení 284 819 € -1,4 %
EBITDA 418 774 € -12,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 027 421 € 23,6 %
 
Neobežný majetok 527 271 € 28,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 527 271 € 28,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 493 353 € 30,0 %
Zásoby 4 702 968 € 71,3 %
Dlhodobé pohľadávky 12 997 € 110,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 757 690 € -21,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 19 698 € -1,9 %
 
Časové rozlíšenie 6 797 € -97,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 027 421 € 23,6 %
 
Vlastné imanie
821 273 € -57,4 %
Základné imanie 46 314 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 88 876 € 0,0 %
HV minulých rokov 401 264 € -73,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 284 819 € -1,4 %
 
Záväzky 5 879 946 € 72,4 %
Dlhodobé záväzky 14 825 € -11,5 %
Krátkodobé záväzky 500 349 € -85,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 5 324 051 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 40 721 € -23,3 %
 
Časové rozlíšenie 326 202 € -5,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?