KROMBERG & Schubert s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Sídlo:
Priemyselný areál 3206
94603 Kolárovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/11151/N
Od 13.7.1995, posledná zmena 10.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Mgr. Jaroslav Hric
  • Karlo Steffen Zeller
IČO:
31398693
DIČ:
2020338144

IČ DPH:

SK2020338144
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1995
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
8 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KROMBERG & Schubert Austria GmbH & Co. KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.07.2023 ako riadna.

Firma KROMBERG & Schubert s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 108 565 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 780 540 EUR vzrástol medziročne o 784 519 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,05%.

Absolútne ukazovatele

110 485 788 €

20,7 %

29 904 173 €

21,3 %

30 644 013 €

3,5 %

14 280 540 €

13,4 %

10 075 499 €

25,1 %

Relatívne ukazovatele

27.54 %

0,3 %

1.17

0,0

5.81 %

2,4 %

53.40 %

-4,0 %

1.31

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 824 592 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 102 740 444 € 14,9 %
Zmena stavu zásob 204 088 € 183,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 708 932 € %

Náklady na materiál, energie 68 077 780 € 13,0 %
Služby 4 809 062 € 59,2 %
Pridaná hodnota 29 904 173 € 21,3 %
Osobné náklady 25 556 730 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 428 018 € 9,1 %
Opravné položky 274 212 € -78,0 %
Ostatné výnosy 628 535 € %

Iné prevádzkové náklady 685 178 € 100,8 %
Zisk z predaja majetku 649 833 € -29,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 507 580 € 65,8 %
HV z finančnej činnosti -210 917 € 10,1 %
z toho Nákladové úroky 117 625 € -18,7 %
HV pred zdanením 2 296 663 € 79,8 %
Daň 516 123 € 83,3 %
HV po zdanení 1 780 540 € 78,8 %
EBITDA 4 285 765 € 52,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 644 013 € 3,5 %
 
Neobežný majetok 10 609 835 € -5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 605 479 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 356 € -74,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 018 642 € 9,0 %
Zásoby 7 507 656 € -16,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 681 029 € 20,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 719 561 € 55,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 110 396 € 3,2 %
 
Časové rozlíšenie 15 536 € 23,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 644 013 € 3,5 %
 
Vlastné imanie
14 280 540 € 13,4 %
Základné imanie 8 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 800 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 700 000 € 32,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 780 540 € 78,8 %
 
Záväzky 16 363 473 € -1,0 %
Dlhodobé záväzky 2 811 004 € -28,1 %
Krátkodobé záväzky 8 277 650 € -2,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 274 819 € 26,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?