DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.

Historický názov:
  • CLIMEX, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho ul. 15/C
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/9396/B
Od 4.8.1995, posledná zmena 1.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Carl Lievens
  • Ing. Vladimír Orovnický
IČO:
31400264
DIČ:
2020338243

IČ DPH:

SK2020338243
Podľa §4, registrovaný od 21.7.1999
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
25 892 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 591 284 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 47,76%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 160 190 EUR vzrástol medziročne o 633 003 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 826 744 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 398 949 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 85,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,28%.

Absolútne ukazovatele

31 617 532 €

47,8 %

4 149 279 €

59,4 %

8 437 340 €

48,8 %

3 241 400 €

55,7 %

3 662 129 €

45,2 %

Relatívne ukazovatele

13.13 %

1,0 %

1.69

0,2

13.75 %

4,4 %

61.58 %

-1,7 %

1.86

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 826 744 € 50,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 764 540 € -14,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 427 795 € 50,2 %
Náklady na materiál, energie 235 545 € 85,4 %
Služby 1 775 719 € 2,9 %
Pridaná hodnota 4 149 279 € 59,4 %
Osobné náklady 2 451 395 € 38,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 58 249 € 18,9 %
Opravné položky 3 667 € 4,2 %
Ostatné výnosy 19 173 € 0,5 %
Iné prevádzkové náklady 76 442 € 61,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 581 645 € 111,1 %
HV z finančnej činnosti -58 024 € -9,2 %
z toho Nákladové úroky 65 € -4,4 %
HV pred zdanením 1 523 621 € 118,9 %
Daň 363 431 € 115,1 %
HV po zdanení 1 160 190 € 120,1 %
EBITDA 1 639 894 € 105,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 437 340 € 48,8 %
 
Neobežný majetok 349 054 € 95,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 345 932 € 99,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 122 € -40,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 015 429 € 59,3 %
Zásoby 27 552 € 226,0 %
Dlhodobé pohľadávky 215 386 € 28,2 %
Krátkodobé pohľadávky 7 772 491 € 60,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 72 857 € -84,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 437 340 € 48,8 %
 
Vlastné imanie
3 241 400 € 55,7 %
Základné imanie 25 892 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 589 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 052 729 € 34,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 160 190 € 120,1 %
 
Záväzky 5 178 475 € 45,4 %
Dlhodobé záväzky 16 261 € 37,6 %
Krátkodobé záväzky 4 193 267 € 51,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 39 € 25,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 968 908 € 24,9 %
 
Časové rozlíšenie 17 465 € -36,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?