Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • Dopravné systémy Scheidt & Bachmann s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 14
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/3171/L
Od 13.11.1995, posledná zmena 20.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Dr. Peter Lazar
  • Ing. Ján Krúpa
  • Ing. Marína Schifferová
  • Ing. Róbert Kulla
IČO:
31405851
DIČ:
2020450817

IČ DPH:

SK2020450817
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1995
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Scheidt & Bachmann GmbH, (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 868 478 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 062 955 EUR vzrástol medziročne o 49 236 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,44%.

Absolútne ukazovatele

28 929 327 €

11,4 %

23 007 382 €

11,1 %

8 601 054 €

-2,7 %

4 156 134 €

-15,1 %

4 090 731 €

-8,9 %

Relatívne ukazovatele

79.70 %

-0,2 %

1.09

-0,0

12.36 %

0,9 %

51.68 %

7,1 %

2.63

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 80 159 € -18,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb28 788 319 € 11,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru73 477 € -17,4 %
Náklady na materiál, energie1 311 580 € 34,6 %
Služby4 435 620 € 7,1 %
Pridaná hodnota23 007 382 € 11,1 %
Osobné náklady21 028 060 € 11,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku520 085 € 3,6 %
Opravné položky40 419 € %

Ostatné výnosy44 100 € -28,5 %
Iné prevádzkové náklady110 219 € 13,5 %
Zisk z predaja majetku5 013 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti1 398 131 € 7,9 %
HV z finančnej činnosti-7 438 € -5,4 %
z toho Nákladové úroky2 602 € -41,4 %
HV pred zdanením1 390 693 € 7,9 %
Daň327 738 € 19,2 %
HV po zdanení1 062 955 € 4,9 %
EBITDA1 913 203 € 6,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 601 054 € -2,7 %
 
Neobežný majetok1 438 576 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok1 420 399 € -5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok18 177 € -4,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok7 035 847 € -2,1 %
Zásoby83 311 € -63,5 %
Dlhodobé pohľadávky611 551 € 15,8 %
Krátkodobé pohľadávky5 470 626 € 118,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty870 359 € -77,8 %
 
Časové rozlíšenie126 631 € 2,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky8 601 054 € -2,7 %
 
Vlastné imanie
4 156 134 € -15,1 %
Základné imanie100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov2 983 179 € -20,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení1 062 955 € 4,9 %
 
Záväzky4 444 855 € 12,8 %
Dlhodobé záväzky62 323 € -42,1 %
Krátkodobé záväzky2 454 175 € 7,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé5 956 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 922 401 € 24,4 %
 
Časové rozlíšenie65 € -92,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?