NEW YORKER Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • NEW YORKER HANSEN & KNAPP, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Cintorínska 7
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/10022/B
Od 18.12.1995, posledná zmena 18.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Friedrich Georg Knapp
  • Helene Steiner
  • Dr. Florian Tobias Kall
IČO:
31407536
DIČ:
2020822089

IČ DPH:

SK2020822089
Podľa §4, registrovaný od 10.6.2004
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NEW YORKER Retail International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma NEW YORKER Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 571 778 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 44,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 821 653 EUR vzrástol medziročne o 1 983 807 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,35% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 56 907 909 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 31 445 867 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 55%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 96,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,98%.

Absolútne ukazovatele

57 860 575 €

40,7 %

20 252 142 €

39,9 %

16 643 025 €

7,7 %

9 829 952 €

-11,0 %

7 430 365 €

-17,5 %

Relatívne ukazovatele

35.18 %

-1,2 %

3.05

0,1

59.01 %

8,3 %

40.94 %

12,4 %

1.14

-1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 907 909 € 44,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 663 869 € 27,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 462 042 € 51,8 %
Náklady na materiál, energie 1 892 933 € 96,2 %
Služby 9 458 840 € 28,1 %
Pridaná hodnota 20 252 142 € 39,9 %
Osobné náklady 6 647 430 € 35,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 667 324 € 22,0 %
Opravné položky 505 821 € 151,5 %
Ostatné výnosy 270 541 € -78,4 %
Iné prevádzkové náklady 396 449 € 88,6 %
Zisk z predaja majetku 5 528 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 817 008 € 27,5 %
HV z finančnej činnosti -222 972 € -87,5 %
z toho Nákladové úroky 2 € -100,0 %
HV pred zdanením 12 594 036 € 26,8 %
Daň 2 772 383 € 32,3 %
HV po zdanení 9 821 653 € 25,3 %
EBITDA 13 478 804 € 27,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 643 025 € 7,7 %
 
Neobežný majetok 2 704 722 € 35,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 704 712 € 35,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 € -98,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 540 309 € 3,3 %
Zásoby 6 679 609 € 57,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 252 596 € 17,1 %
Krátkodobé pohľadávky 3 070 437 € -35,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 537 667 € -17,0 %
 
Časové rozlíšenie 397 994 € 15,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 643 025 € 7,7 %
 
Vlastné imanie
9 829 952 € -11,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 660 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 821 653 € 25,3 %
 
Záväzky 6 331 962 € 60,4 %
Dlhodobé záväzky 203 638 € 27,1 %
Krátkodobé záväzky 4 774 231 € 63,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 354 093 € 56,6 %
 
Časové rozlíšenie 481 111 € 6,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?