Loading

GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Sídlo:
Mazúrova 2
90901 Skalica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/37/T
Od 1.5.1992, posledná zmena 14.10.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Richard Kohút
 • Ing. Roman Fagan, MBA
 • Ing. Tibor Hubík
 • Ing. Tomáš Pekár, MBA
 • Egidijus Razmus
 • Ing. Albín Tuharský
 • Ing. Igor Hanzalík
 • Tomáš Kmotrík
IČO:
31411592
DIČ:
2020378503

IČ DPH:

SK2020378503
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
17210 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
Základné imanie:
10 579 338 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma GRAFOBAL, akciová spoločnosť dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 797 731 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 508 359 EUR poklesol medziročne o 235 874 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,74%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,44%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,55%.

Absolútne ukazovatele

80 054 980 €

19,9 %

22 918 409 €

3,6 %

127 182 895 €

0,3 %

98 250 287 €

-2,1 %

12 463 525 €

-58,4 %

Relatívne ukazovatele

32.84 %

-5,4 %

1.26

0,0

3.54 %

-0,2 %

22.75 %

1,9 %

0.90

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 797 731 € 20,5 %
Zmena stavu zásob 2 040 069 € 89,9 %
Aktivácia 811 800 € 31,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 41 764 702 € 33,7 %
Služby 7 867 611 € 27,4 %
Pridaná hodnota 22 918 409 € 3,6 %
Osobné náklady 18 132 067 € 0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 158 035 € -0,1 %
Opravné položky 142 890 € 40,5 %
Ostatné výnosy 637 227 € 15,4 %
Iné prevádzkové náklady 422 873 € 11,2 %
Zisk z predaja majetku 517 620 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 316 269 € 53,5 %
HV z finančnej činnosti 2 334 679 € -32,7 %
z toho Nákladové úroky 268 822 € 28,6 %
HV pred zdanením 5 650 948 € 0,4 %
Daň 1 142 589 € 28,8 %
HV po zdanení 4 508 359 € -5,0 %
EBITDA 4 956 684 € 17,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
127 182 895 € 0,3 %
 
Neobežný majetok 71 781 516 € -5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 708 332 € 17,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 091 € -60,7 %
Dlhodobý finančný majetok 55 070 093 € -10,6 %
 
Obežný majetok 55 355 137 € 8,7 %
Zásoby 14 464 731 € 27,8 %
Dlhodobé pohľadávky 22 904 262 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 913 452 € -53,4 %
Krátkodobý finančný majetok 73 161 € 0,0 %
Finančné účty 999 531 € -69,4 %
 
Časové rozlíšenie 46 242 € 121,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 127 182 895 € 0,3 %
 
Vlastné imanie
98 250 287 € -2,1 %
Základné imanie 10 579 338 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 83 162 590 € -2,2 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 508 359 € -5,0 %
 
Záväzky 28 611 930 € 10,2 %
Dlhodobé záväzky 2 222 004 € -26,0 %
Krátkodobé záväzky 8 772 384 € 4,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 514 814 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 10 940 530 € -9,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 162 198 € 27,3 %
 
Časové rozlíšenie 320 678 € -39,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?