GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Sídlo:
Mazúrova 2
90901 Skalica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/37/T
Od 1.5.1992, posledná zmena 14.10.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Richard Kohút
 • Ing. Roman Fagan, MBA
 • Ing. Tibor Hubík
 • Ing. Tomáš Pekár, MBA
 • Egidijus Razmus
 • Ing. Albín Tuharský
 • Ing. Igor Hanzalík
 • Tomáš Kmotrík
IČO:
31411592
DIČ:
2020378503

IČ DPH:

SK2020378503
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
17210 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
Základné imanie:
10 579 338 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma GRAFOBAL, akciová spoločnosť dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 65 822 934 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 245 316 EUR poklesol medziročne o 1 263 043 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,35%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,32%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,99%.

Absolútne ukazovatele

72 011 265 €

-10,0 %

22 989 482 €

0,3 %

128 456 135 €

1,0 %

105 530 257 €

7,4 %

12 838 518 €

3,0 %

Relatívne ukazovatele

34.93 %

2,1 %

1.20

-0,1

2.53 %

-1,0 %

17.85 %

-4,9 %

1.15

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 822 934 € -5,7 %
Zmena stavu zásob -1 451 667 € -171,2 %
Aktivácia 1 069 022 € 31,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 35 353 291 € -15,4 %
Služby 6 898 229 € -12,3 %
Pridaná hodnota 22 989 482 € 0,3 %
Osobné náklady 19 218 320 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 243 001 € 3,9 %
Opravné položky 220 224 € 54,1 %
Ostatné výnosy 925 780 € 45,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 031 122 € 143,8 %
Zisk z predaja majetku 325 983 € -37,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 727 865 € -47,9 %
HV z finančnej činnosti 2 269 095 € -2,8 %
z toho Nákladové úroky 660 829 € 145,8 %
HV pred zdanením 3 996 960 € -29,3 %
Daň 751 644 € -34,2 %
HV po zdanení 3 245 316 € -28,0 %
EBITDA 3 644 883 € -26,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
128 456 135 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 75 600 180 € 5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 304 975 € -2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 475 € %

Dlhodobý finančný majetok 59 265 730 € 7,6 %
 
Obežný majetok 52 800 664 € -4,6 %
Zásoby 10 716 112 € -25,9 %
Dlhodobé pohľadávky 26 125 786 € 14,1 %
Krátkodobé pohľadávky 14 794 799 € -12,5 %
Krátkodobý finančný majetok 73 293 € 0,2 %
Finančné účty 1 090 674 € 9,1 %
 
Časové rozlíšenie 55 291 € 19,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 128 456 135 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
105 530 257 € 7,4 %
Základné imanie 10 579 338 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 91 705 603 € 10,3 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 245 316 € -28,0 %
 
Záväzky 22 763 119 € -20,4 %
Dlhodobé záväzky 2 126 519 € -4,3 %
Krátkodobé záväzky 6 416 414 € -26,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 613 077 € 2,8 %
Bankové úvery krátkodobé 7 312 478 € -33,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 294 631 € 4,2 %
 
Časové rozlíšenie 162 759 € -49,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?