CHEMOLAK a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CHEMOLAK a.s.
Sídlo:
Továrenská 7
91904 Smolenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/67/T
Od 1.5.1992, posledná zmena 21.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Bednár
  • Ing. Vladimír Hacaj
  • Ing. Roman Šustek
IČO:
31411851
DIČ:
2020391472

IČ DPH:

SK2020391472
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
20300 Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
Základné imanie:
16 650 734 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma CHEMOLAK a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 24 334 032 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,67%. Dosiahnutá strata 2 775 737 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 301 024 EUR.

Firma predala tovar za 8 073 724 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 528 264 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 43%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 209 481 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 26,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,98%.

Absolútne ukazovatele

28 877 413 €

-16,3 %

4 931 353 €

-10,1 %

28 402 435 €

-18,0 %

9 624 804 €

-41,4 %

-1 138 251 €

-217,4 %

Relatívne ukazovatele

20.27 %

1,3 %

0.90

-0,2

-9.77 %

-5,5 %

66.11 %

13,5 %

0.38

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 073 724 € 1,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 16 260 308 € -22,1 %
Zmena stavu zásob -553 376 € -205,1 %
Aktivácia 4 209 481 € -3,6 %
Náklady na predaj tovaru 4 545 460 € 11,3 %
Náklady na materiál, energie 15 482 278 € -26,6 %
Služby 3 014 953 € -0,5 %
Pridaná hodnota 4 931 353 € -10,1 %
Osobné náklady 5 449 581 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 797 619 € 21,2 %
Opravné položky 18 978 € -62,8 %
Ostatné výnosy 62 748 € -68,9 %
Iné prevádzkové náklady 432 318 € 3,7 %
Zisk z predaja majetku 474 473 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -2 213 829 € -78,3 %
HV z finančnej činnosti -610 276 € -121,4 %
z toho Nákladové úroky 539 123 € 84,2 %
HV pred zdanením -2 824 105 € -86,2 %
Daň -48 368 € -14,2 %
HV po zdanení -2 775 737 € -88,2 %
EBITDA -890 683 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 402 435 € -18,0 %
 
Neobežný majetok 16 252 764 € -18,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 449 845 € 7,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 351 928 € -14,9 %
Dlhodobý finančný majetok 450 991 € -89,9 %
 
Obežný majetok 12 117 199 € -17,3 %
Zásoby 6 740 857 € -11,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 045 645 € -24,8 %
Krátkodobý finančný majetok 294 282 € 0,0 %
Finančné účty 36 415 € -33,5 %
 
Časové rozlíšenie 32 472 € 13,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 402 435 € -18,0 %
 
Vlastné imanie
9 624 804 € -41,4 %
Základné imanie 16 650 734 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -5 315 007 € %
HV minulých rokov 1 064 814 € -58,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 775 737 € -88,2 %
 
Záväzky 18 600 360 € 3,4 %
Dlhodobé záväzky 892 455 € -9,0 %
Krátkodobé záväzky 7 026 763 € 14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 4 200 013 € 31,3 %
Bankové úvery krátkodobé 6 083 888 € -17,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 397 241 € 25,5 %
 
Časové rozlíšenie 177 271 € -21,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?