CHEMOLAK a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CHEMOLAK a.s.
Sídlo:
Továrenská 7
91904 Smolenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/67/T
Od 1.5.1992, posledná zmena 21.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Bednár
  • Ing. Vladimír Hacaj
  • Ing. Roman Šustek
IČO:
31411851
DIČ:
2020391472

IČ DPH:

SK2020391472
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
20300 Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
Základné imanie:
16 650 734 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma CHEMOLAK a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 857 312 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,45%. Dosiahnutá strata je 1 474 713 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 365 621 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,52%.

Absolútne ukazovatele

34 491 043 €

2,9 %

5 483 809 €

-3,1 %

34 624 039 €

3,6 %

16 413 027 €

-6,6 %

969 956 €

-66,5 %

Relatívne ukazovatele

19.00 %

-3,6 %

1.07

-0,1

-4.26 %

-5,0 %

52.60 %

5,2 %

0.50

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 977 171 € 4,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 880 141 € 20,5 %
Zmena stavu zásob 526 478 € -64,9 %
Aktivácia 4 365 621 € 5,3 %
Náklady na predaj tovaru 4 084 666 € -3,5 %
Náklady na materiál, energie 21 100 749 € 20,8 %
Služby 3 031 463 € -9,0 %
Pridaná hodnota 5 483 809 € -3,1 %
Osobné náklady 5 142 082 € 2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 482 932 € 8,2 %
Opravné položky 50 979 € 148,3 %
Ostatné výnosy 201 655 € -16,0 %
Iné prevádzkové náklady 416 749 € 16,3 %
Zisk z predaja majetku 117 174 € -91,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 241 380 € %
HV z finančnej činnosti -275 675 € -26,4 %
z toho Nákladové úroky 292 690 € 25,3 %
HV pred zdanením -1 517 055 € %
Daň -42 342 € -169,0 %
HV po zdanení -1 474 713 € %
EBITDA 124 378 € -73,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 624 039 € 3,6 %
 
Neobežný majetok 19 940 351 € 13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 539 319 € 17,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 937 556 € 11,0 %
Dlhodobý finančný majetok 4 463 476 € 5,5 %
 
Obežný majetok 14 655 160 € -7,0 %
Zásoby 7 596 435 € -2,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 709 713 € -12,0 %
Krátkodobý finančný majetok 294 282 € 0,0 %
Finančné účty 54 730 € -13,8 %
 
Časové rozlíšenie 28 528 € -51,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 624 039 € 3,6 %
 
Vlastné imanie
16 413 027 € -6,6 %
Základné imanie 16 650 734 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -1 302 521 € 20,3 %
HV minulých rokov 2 539 527 € 9,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 474 713 € %
 
Záväzky 17 986 400 € 15,5 %
Dlhodobé záväzky 980 753 € 3,1 %
Krátkodobé záväzky 6 146 763 € 46,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 200 009 € 88,2 %
Bankové úvery krátkodobé 7 342 357 € -13,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 316 518 € 23,6 %
 
Časové rozlíšenie 224 612 € -13,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?