CEMMAC a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEMMAC a.s.
Sídlo:
Cementárska 14/14
91442 Horné Srnie
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/14/R
Od 1.5.1992, posledná zmena 29.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Prekop
  • Ing. Martin Kebísek
IČO:
31412106
DIČ:
2020383695

IČ DPH:

SK2020383695
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
23510 Výroba cementu
Základné imanie:
16 414 080 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma CEMMAC a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 59 091 883 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 871 510 EUR poklesol medziročne o 2 758 894 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,89%.

Absolútne ukazovatele

89 624 085 €

27,6 %

13 544 349 €

-14,8 %

75 395 049 €

26,2 %

24 914 549 €

-7,6 %

31 254 507 €

23,4 %

Relatívne ukazovatele

22.92 %

-6,0 %

1.91

-0,7

2.48 %

-5,3 %

66.95 %

12,1 %

0.34

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 091 883 € 7,4 %
Zmena stavu zásob 2 302 717 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 33 244 273 € 21,3 %
Služby 14 535 403 € 27,0 %
Pridaná hodnota 13 544 349 € -14,8 %
Osobné náklady 7 081 370 € 14,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 084 348 € 12,7 %
Opravné položky 75 942 € 13,2 %
Ostatné výnosy 26 821 900 € 89,5 %
Iné prevádzkové náklady 27 086 121 € 77,3 %
Zisk z predaja majetku 115 501 € 103,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 224 544 € -45,7 %
HV z finančnej činnosti -704 601 € %
z toho Nákladové úroky 325 760 € 291,1 %
HV pred zdanením 2 519 943 € -57,5 %
Daň 648 433 € -50,1 %
HV po zdanení 1 871 510 € -59,6 %
EBITDA 6 193 391 € -28,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 395 049 € 26,2 %
 
Neobežný majetok 21 634 170 € 13,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 790 278 € 11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 157 196 € -5,3 %
Dlhodobý finančný majetok 686 696 € 100,0 %
 
Obežný majetok 53 545 480 € 32,5 %
Zásoby 19 429 610 € 16,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 020 774 € 5,1 %
Krátkodobý finančný majetok 26 694 079 € 66,4 %
Finančné účty 401 017 € -62,3 %
 
Časové rozlíšenie 215 399 € 7,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 395 049 € 26,2 %
 
Vlastné imanie
24 914 549 € -7,6 %
Základné imanie 16 414 080 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 635 113 € 0,0 %
HV minulých rokov -6 154 € 99,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 871 510 € -59,6 %
 
Záväzky 50 480 500 € 53,9 %
Dlhodobé záväzky 987 067 € -10,3 %
Krátkodobé záväzky 15 074 261 € 56,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 432 111 € 31,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 26 987 061 € 64,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?