CEMMAC a.s.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEMMAC a.s.
Sídlo:
Cementárska 14/14
91442 Horné Srnie
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/14/R
Od 1.5.1992, posledná zmena 16.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Kebísek
  • Ing. Daniel Prekop
IČO:
31412106
DIČ:
2020383695

IČ DPH:

SK2020383695
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
23510 Výroba cementu
Základné imanie:
16 414 080 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.05.2023 ako riadna.

Firma CEMMAC a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 039 782 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 630 404 EUR vzrástol medziročne o 2 313 716 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 78,37% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,01%.

Absolútne ukazovatele

70 221 622 €

24,8 %

15 899 748 €

14,7 %

59 760 188 €

20,1 %

26 967 279 €

5,3 %

25 331 188 €

15,0 %

Relatívne ukazovatele

28.89 %

-2,1 %

2.58

0,3

7.75 %

3,1 %

54.87 %

6,4 %

0.52

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 591 € -45,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 034 191 € 22,9 %
Zmena stavu zásob -205 294 € 27,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 157 € -40,2 %
Náklady na materiál, energie 27 408 481 € 33,8 %
Služby 11 449 527 € 13,9 %
Pridaná hodnota 15 899 748 € 14,7 %
Osobné náklady 6 163 396 € 1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 735 584 € -10,4 %
Opravné položky 67 104 € -44,6 %
Ostatné výnosy 14 154 629 € 22,0 %
Iné prevádzkové náklady 15 280 066 € 15,6 %
Zisk z predaja majetku 56 775 € 56,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 935 577 € 90,5 %
HV z finančnej činnosti -5 121 € 96,1 %
z toho Nákladové úroky 83 294 € 99,3 %
HV pred zdanením 5 930 456 € 98,7 %
Daň 1 300 052 € 94,7 %
HV po zdanení 4 630 404 € 99,9 %
EBITDA 8 610 915 € 40,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
59 760 188 € 20,1 %
 
Neobežný majetok 19 151 411 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 874 023 € 0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 277 388 € -1,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 408 462 € 32,8 %
Zásoby 16 624 772 € 30,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 681 450 € 48,1 %
Krátkodobý finančný majetok 16 038 893 € 24,4 %
Finančné účty 1 063 347 € 216,3 %
 
Časové rozlíšenie 200 315 € 15,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 59 760 188 € 20,1 %
 
Vlastné imanie
26 967 279 € 5,3 %
Základné imanie 16 414 080 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 635 113 € -3,0 %
HV minulých rokov -712 318 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 630 404 € 99,9 %
 
Záväzky 32 792 909 € 35,9 %
Dlhodobé záväzky 1 099 886 € -2,8 %
Krátkodobé záväzky 9 605 365 € 88,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 5 672 224 € 62,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 16 415 434 € 17,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?