Loading

Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.

Historický názov:
  • OBAL - Vogel & Noot a.s.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
Sídlo:
Slovanská 1417/18
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/66/R
Od 1.7.1992, posledná zmena 2.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rudolf Růžička
  • Martin Kováč
  • Ing. Peter Knezl
  • Ing. Richard Novák
IČO:
31416373
DIČ:
2020380516

IČ DPH:

SK2020380516
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov
Základné imanie:
7 169 986 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 70 838 132 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 477 384 EUR poklesol medziročne o 1 542 467 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 28,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,35%.

Absolútne ukazovatele

116 530 239 €

-19,3 %

9 841 286 €

-22,3 %

35 935 389 €

-23,3 %

16 086 191 €

10,1 %

14 612 375 €

43,2 %

Relatívne ukazovatele

13.89 %

-1,8 %

1.42

-0,4

4.11 %

-2,3 %

55.24 %

-13,6 %

0.83

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 066 217 € -25,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 771 915 € -8,7 %
Zmena stavu zásob -4 493 100 € -163,7 %
Aktivácia 6 614 € %

Náklady na predaj tovaru 10 560 193 € -22,4 %
Náklady na materiál, energie 38 717 140 € -28,1 %
Služby 7 341 724 € -0,4 %
Pridaná hodnota 9 841 286 € -22,3 %
Osobné náklady 6 918 115 € -2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 356 650 € -7,2 %
Opravné položky -109 140 € -158,0 %
Ostatné výnosy 48 877 735 € -10,8 %
Iné prevádzkové náklady 47 725 365 € -12,7 %
Zisk z predaja majetku -1 672 € 98,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 717 662 € -34,8 %
HV z finančnej činnosti -793 972 € -199,0 %
z toho Nákladové úroky 950 197 € 192,6 %
HV pred zdanením 1 923 690 € -50,7 %
Daň 446 306 € -49,3 %
HV po zdanení 1 477 384 € -51,1 %
EBITDA 3 966 844 € -30,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 935 389 € -23,3 %
 
Neobežný majetok 7 266 343 € -7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 241 733 € -7,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 610 € -28,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 642 833 € -26,5 %
Zásoby 17 047 385 € -30,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 529 798 € 12,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 65 650 € -95,9 %
 
Časové rozlíšenie 26 213 € 17,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 935 389 € -23,3 %
 
Vlastné imanie
16 086 191 € 10,1 %
Základné imanie 7 169 986 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 443 940 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 994 881 € 101,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 477 384 € -51,1 %
 
Záväzky 19 849 198 € -38,5 %
Dlhodobé záväzky 4 281 363 € -0,2 %
Krátkodobé záväzky 9 192 972 € -65,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 863 699 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 511 164 € -8,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?