Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.

Historický názov:
  • OBAL - Vogel & Noot a.s.
Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
Sídlo:
Slovanská 1417/18
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/66/R
Od 1.7.1992, posledná zmena 2.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rudolf Růžička
  • Martin Kováč
  • Ing. Peter Knezl
  • Ing. Richard Novák
IČO:
31416373
DIČ:
2020380516

IČ DPH:

SK2020380516
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov
Základné imanie:
7 169 986 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 80 611 723 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 019 851 EUR vzrástol medziročne o 1 403 431 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,48%.

Absolútne ukazovatele

144 488 429 €

71,0 %

12 671 615 €

33,5 %

46 882 306 €

48,2 %

14 608 807 €

0,1 %

10 206 506 €

-0,7 %

Relatívne ukazovatele

15.72 %

-0,9 %

1.79

0,2

6.44 %

1,3 %

68.84 %

15,0 %

0.45

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 267 796 € 65,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 64 343 927 € 36,3 %
Zmena stavu zásob 7 053 604 € %

Aktivácia 114 € -99,6 %
Náklady na predaj tovaru 13 606 644 € 49,7 %
Náklady na materiál, energie 53 830 391 € 69,9 %
Služby 7 368 480 € 10,9 %
Pridaná hodnota 12 671 615 € 33,5 %
Osobné náklady 7 084 696 € 17,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 462 354 € 9,4 %
Opravné položky 188 311 € %

Ostatné výnosy 54 824 616 € 111,8 %
Iné prevádzkové náklady 54 670 135 € 112,2 %
Zisk z predaja majetku -113 183 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 165 863 € 84,8 %
HV z finančnej činnosti -265 507 € -38,4 %
z toho Nákladové úroky 324 762 € 27,3 %
HV pred zdanením 3 900 356 € 89,1 %
Daň 880 505 € 97,5 %
HV po zdanení 3 019 851 € 86,8 %
EBITDA 5 741 400 € 64,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 882 306 € 48,2 %
 
Neobežný majetok 7 881 252 € 5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 846 852 € 5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 34 400 € 207,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 38 978 778 € 61,3 %
Zásoby 24 651 099 € 72,6 %
Dlhodobé pohľadávky 2 463 146 € 7,1 %
Krátkodobé pohľadávky 10 250 676 € 37,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 613 857 € %

 
Časové rozlíšenie 22 276 € 24,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 882 306 € 48,2 %
 
Vlastné imanie
14 608 807 € 0,1 %
Základné imanie 7 169 986 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 443 940 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 975 030 € -31,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 019 851 € 86,8 %
 
Záväzky 32 273 499 € 89,3 %
Dlhodobé záväzky 4 289 866 € -2,8 %
Krátkodobé záväzky 26 325 323 € 127,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 079 € -50,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 652 231 € 59,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?