EKOM spol. s r. o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EKOM spol. s r. o.
Sídlo:
Priemyselná 5031/18
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/322/T
Od 29.6.1992, posledná zmena 8.7.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Július Ivan
 • Ing. Vladimír Bátora
IČO:
31416519
DIČ:
2020395366

IČ DPH:

SK2020395366
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
28130 Výroba iných čerpadiel a kompresorov
Základné imanie:
36 514 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Jozef Masár (16,67%)
 • Ing. Július Ivan (16,67%)
 • Ing. Marián Ondrášik (16,67%)
 • Ing. Vladimír Bátora (16,67%)
 • Ing. Ľubomír Gajdoš (16,66%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma EKOM spol. s r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 24 217 389 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 461 054 EUR poklesol medziročne o 807 878 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,28% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,83%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,33%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,39%.

Absolútne ukazovatele

24 894 690 €

-7,6 %

9 319 875 €

-4,8 %

20 832 681 €

-6,0 %

17 969 944 €

-0,6 %

9 961 588 €

-8,9 %

Relatívne ukazovatele

38.48 %

1,9 %

1.22

-0,1

2.21 %

-3,5 %

13.74 %

-4,7 %

2.03

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 217 389 € -9,6 %
Zmena stavu zásob 404 231 € 287,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 13 832 150 € -9,8 %
Služby 1 469 595 € 2,3 %
Pridaná hodnota 9 319 875 € -4,8 %
Osobné náklady 7 632 837 € 4,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 149 199 € 5,2 %
Opravné položky 31 761 € %

Ostatné výnosy 97 657 € -55,5 %
Iné prevádzkové náklady 162 028 € 30,0 %
Zisk z predaja majetku 39 396 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 481 103 € -67,7 %
HV z finančnej činnosti 35 823 € -4,7 %
z toho Nákladové úroky 1 622 € 157,9 %
HV pred zdanením 516 926 € -66,1 %
Daň 55 872 € -78,2 %
HV po zdanení 461 054 € -63,7 %
EBITDA 1 590 906 € -38,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 832 681 € -6,0 %
 
Neobežný majetok 8 399 806 € 12,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 779 695 € 11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 218 067 € 65,7 %
Dlhodobý finančný majetok 402 044 € 0,0 %
 
Obežný majetok 12 180 884 € -15,7 %
Zásoby 7 414 599 € 8,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 258 820 € -6,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 507 465 € -62,5 %
 
Časové rozlíšenie 251 991 € 9,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 832 681 € -6,0 %
 
Vlastné imanie
17 969 944 € -0,6 %
Základné imanie 36 514 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 197 363 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 275 013 € 4,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 461 054 € -63,7 %
 
Záväzky 2 862 737 € -30,0 %
Dlhodobé záväzky 84 371 € 13,9 %
Krátkodobé záväzky 2 471 287 € -33,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 307 079 € 10,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?