Agropodnik a. s. Trnava

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Agropodnik a. s. Trnava
Sídlo:
Chovateľská 1
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/119/T
Od 15.9.1992, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Bobek
  • Ing. Martin Mrllák
  • Bc. Emil Macho
  • Ing. Josef Mráz
  • Ing. Robert Konopka
IČO:
31420494
DIČ:
2020391197

IČ DPH:

SK2020391197
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
15 542 900 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Agropodnik a. s. Trnava dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 214 477 824 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 979 730 EUR poklesol medziročne o 5 962 902 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,87% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 209 346 531 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 618 693 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,39%.

Absolútne ukazovatele

218 373 945 €

-5,0 %

14 238 262 €

-19,5 %

124 564 886 €

-16,0 %

48 757 112 €

6,7 %

21 500 184 €

16,1 %

Relatívne ukazovatele

6.64 %

-1,2 %

2.32

-0,6

2.39 %

-3,6 %

60.86 %

-8,3 %

0.41

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 209 346 531 € -5,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 131 293 € -11,1 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia 145 318 € 8,5 %
Náklady na predaj tovaru 185 727 838 € -4,3 %
Náklady na materiál, energie 3 697 998 € 29,1 %
Služby 6 077 482 € 9,2 %
Pridaná hodnota 14 238 262 € -19,5 %
Osobné náklady 6 141 810 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 564 764 € 3,6 %
Opravné položky 6 826 635 € -8,4 %
Ostatné výnosy 3 252 719 € 37,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 891 779 € %

Zisk z predaja majetku 23 742 € -86,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 971 297 € -50,4 %
HV z finančnej činnosti -2 088 190 € -262,7 %
z toho Nákladové úroky 2 542 811 € %

HV pred zdanením 3 883 107 € -66,1 %
Daň 903 377 € -64,0 %
HV po zdanení 2 979 730 € -66,7 %
EBITDA 7 512 319 € -43,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
124 564 886 € -16,0 %
 
Neobežný majetok 28 642 419 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 815 304 € 1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 69 145 € -12,2 %
Dlhodobý finančný majetok 8 757 970 € 1,2 %
 
Obežný majetok 95 836 586 € -20,1 %
Zásoby 65 003 367 € -24,3 %
Dlhodobé pohľadávky 852 214 € -45,4 %
Krátkodobé pohľadávky 29 961 515 € -7,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 19 490 € -81,8 %
 
Časové rozlíšenie 85 881 € 52,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 124 564 886 € -16,0 %
 
Vlastné imanie
48 757 112 € 6,7 %
Základné imanie 15 542 900 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 786 128 € 2,8 %
HV minulých rokov 26 448 354 € 50,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 979 730 € -66,7 %
 
Záväzky 75 802 054 € -26,0 %
Dlhodobé záväzky 258 727 € -1,6 %
Krátkodobé záväzky 16 548 153 € -54,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 900 000 € -14,3 %
Bankové úvery krátkodobé 57 016 196 € -10,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 078 978 € -12,7 %
 
Časové rozlíšenie 5 720 € -83,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?