Agropodnik a. s. Trnava

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Agropodnik a. s. Trnava
Sídlo:
Chovateľská 1
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/119/T
Od 15.9.1992, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Bobek
  • Ing. Martin Mrllák
  • Bc. Emil Macho
  • Ing. Josef Mráz
  • Ing. Robert Konopka
IČO:
31420494
DIČ:
2020391197

IČ DPH:

SK2020391197
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
15 542 900 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Agropodnik a. s. Trnava dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 227 031 822 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 942 632 EUR vzrástol medziročne o 6 267 137 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,21% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 221 257 681 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 27 216 206 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,81%.

Absolútne ukazovatele

229 980 289 €

45,7 %

17 684 448 €

33,0 %

148 225 951 €

22,9 %

45 705 263 €

24,6 %

18 511 495 €

42,4 %

Relatívne ukazovatele

7.79 %

-0,8 %

2.95

0,4

6.03 %

3,8 %

69.17 %

-0,4 %

0.33

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 221 257 681 € 48,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 774 141 € 0,4 %
Zmena stavu zásob -33 € -100,0 %
Aktivácia 133 954 € 6,3 %
Náklady na predaj tovaru 194 041 475 € 44,9 %
Náklady na materiál, energie 2 864 898 € 5,0 %
Služby 5 567 696 € 6,3 %
Pridaná hodnota 17 684 448 € 33,0 %
Osobné náklady 5 998 461 € 14,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 510 329 € -1,8 %
Opravné položky 7 456 698 € %

Ostatné výnosy 2 363 313 € -5,5 %
Iné prevádzkové náklady 238 536 € -95,4 %
Zisk z predaja majetku 177 531 € 233,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 028 494 € 206,8 %
HV z finančnej činnosti -575 732 € -20,7 %
z toho Nákladové úroky 602 304 € 66,3 %
HV pred zdanením 11 452 762 € 232,6 %
Daň 2 510 130 € 226,8 %
HV po zdanení 8 942 632 € 234,2 %
EBITDA 13 361 292 € 147,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
148 225 951 € 22,9 %
 
Neobežný majetok 28 180 582 € 5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 445 995 € 7,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 78 736 € %

Dlhodobý finančný majetok 8 655 851 € 1,2 %
 
Obežný majetok 119 988 929 € 27,9 %
Zásoby 85 850 709 € 17,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 561 913 € 60,1 %
Krátkodobé pohľadávky 32 469 067 € 66,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 107 240 € 102,2 %
 
Časové rozlíšenie 56 440 € -35,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 148 225 951 € 22,9 %
 
Vlastné imanie
45 705 263 € 24,6 %
Základné imanie 15 542 900 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 684 009 € 3,1 %
HV minulých rokov 17 535 722 € 17,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 942 632 € 234,2 %
 
Záväzky 102 486 760 € 22,4 %
Dlhodobé záväzky 262 910 € 45,2 %
Krátkodobé záväzky 36 094 032 € 163,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 050 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 63 844 001 € -3,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 235 817 € -67,8 %
 
Časové rozlíšenie 33 928 € -83,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?