Loading

LOWA PRODUCTION s. r. o.

Historický názov:
  • RIALTO s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LOWA PRODUCTION s. r. o.
Sídlo:
Továrenská 10
95618 Bošany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/19051/R
Od 17.9.1992, posledná zmena 4.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Alberto Zanatta
  • Martin Halmo, MBA
  • Werner Riethmann
IČO:
31420796
DIČ:
2020417729

IČ DPH:

SK2020417729
Podľa §4, registrovaný od 11.3.1993
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
1 068 115 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LOWA R&D S.r.l. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma LOWA PRODUCTION s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 112 562 740 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 123 375 EUR poklesol medziročne o 431 894 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,75% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,29%.

Absolútne ukazovatele

117 362 704 €

20,6 %

33 976 018 €

5,6 %

47 438 299 €

50,6 %

24 099 161 €

14,9 %

11 045 461 €

-3,8 %

Relatívne ukazovatele

30.18 %

-2,8 %

1.22

-0,1

6.58 %

-4,7 %

49.20 %

15,8 %

0.54

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 193 735 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 112 369 005 € 15,4 %
Zmena stavu zásob 3 517 633 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 192 936 € %

Náklady na materiál, energie 66 004 132 € 26,5 %
Služby 15 760 832 € 37,0 %
Pridaná hodnota 33 976 018 € 5,6 %
Osobné náklady 27 793 764 € 13,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 947 612 € -9,2 %
Opravné položky 90 652 € -73,5 %
Ostatné výnosy 336 657 € 2,3 %
Iné prevádzkové náklady 797 651 € -39,7 %
Zisk z predaja majetku 335 743 € 65,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 165 194 € -12,4 %
HV z finančnej činnosti -123 741 € -175,2 %
z toho Nákladové úroky 87 356 € 235,5 %
HV pred zdanením 4 041 453 € -14,2 %
Daň 918 078 € -20,5 %
HV po zdanení 3 123 375 € -12,1 %
EBITDA 5 721 260 € -13,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 438 299 € 50,6 %
 
Neobežný majetok 14 955 945 € 31,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 928 841 € 31,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 104 € 19,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 460 552 € 61,4 %
Zásoby 20 865 262 € 56,3 %
Dlhodobé pohľadávky 171 169 € 134,6 %
Krátkodobé pohľadávky 8 769 494 € 80,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 654 627 € 45,3 %
 
Časové rozlíšenie 21 802 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 438 299 € 50,6 %
 
Vlastné imanie
24 099 161 € 14,9 %
Základné imanie 1 068 115 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 648 083 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 259 588 € 30,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 123 375 € -12,1 %
 
Záväzky 22 989 106 € 118,6 %
Dlhodobé záväzky 405 997 € 1,7 %
Krátkodobé záväzky 19 710 679 € 130,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 205 013 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 667 417 € 6,7 %
 
Časové rozlíšenie 350 032 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?