Elster s. r. o.

Historický názov:
  • PREMAGAS s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Elster s. r. o.
Sídlo:
nám.Dr.Alberta Schweitzera 194
91601 Stará Turá
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/136/R
Od 29.9.1992, posledná zmena 10.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Iveta Ondrušová
IČO:
31421482
DIČ:
2020382375

IČ DPH:

SK2020382375
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
26510 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
Základné imanie:
2 234 701 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Elster GmbH (99,97%)
  • Elster Group GmbH (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Elster s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 115 397 375 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 040 111 EUR vzrástol medziročne o 423 087 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,91% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,92%.

Absolútne ukazovatele

119 773 197 €

14,1 %

26 884 201 €

8,6 %

94 796 703 €

-0,5 %

71 656 254 €

7,6 %

54 083 259 €

8,7 %

Relatívne ukazovatele

23.30 %

-0,7 %

1.93

0,1

5.32 %

0,5 %

24.41 %

-5,6 %

2.74

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 094 582 € 50,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 99 302 793 € 7,6 %
Zmena stavu zásob 639 886 € -2,6 %
Aktivácia 1 308 698 € %

Náklady na predaj tovaru 18 138 479 € 86,0 %
Náklady na materiál, energie 60 287 270 € 2,3 %
Služby 12 298 814 € 19,1 %
Pridaná hodnota 26 884 201 € 8,6 %
Osobné náklady 13 909 688 € 4,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 571 537 € 0,7 %
Opravné položky -2 106 377 € %
Ostatné výnosy 1 294 763 € 49,9 %
Iné prevádzkové náklady 5 770 480 € 107,5 %
Zisk z predaja majetku 204 675 € 42,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 975 506 € 12,9 %
HV z finančnej činnosti -144 168 € -32,6 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 6 831 338 € 12,5 %
Daň 1 791 227 € 23,1 %
HV po zdanení 5 040 111 € 9,2 %
EBITDA 8 235 991 € -14,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
94 796 703 € -0,5 %
 
Neobežný majetok 19 481 160 € -5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 387 381 € -5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 93 779 € 74,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 75 281 291 € 0,9 %
Zásoby 17 443 445 € -0,5 %
Dlhodobé pohľadávky 116 405 € -80,6 %
Krátkodobé pohľadávky 57 715 652 € 2,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 789 € -74,2 %
 
Časové rozlíšenie 34 252 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 94 796 703 € -0,5 %
 
Vlastné imanie
71 656 254 € 7,6 %
Základné imanie 2 234 701 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 463 748 € 0,0 %
HV minulých rokov 46 917 694 € 10,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 040 111 € 9,2 %
 
Záväzky 23 140 449 € -19,6 %
Dlhodobé záväzky 86 895 € -50,4 %
Krátkodobé záväzky 21 115 815 € -13,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 64 € -73,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 937 675 € -54,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?