Semikron Danfoss, s.r.o.

Historický názov:
  • SEMIKRON, s.r.o.
  • DIOTEC MANUFACTURING, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Semikron Danfoss, s.r.o.
Sídlo:
Šteruská 3
92203 Vrbové
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/12895/T
Od 23.10.1992, posledná zmena 17.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Viliam Kováč
  • Jens - Uwe Niemeyer
IČO:
31423230
DIČ:
2020419489

IČ DPH:

SK2020419489
Podľa §4, registrovaný od 18.12.1992
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
1 433 978 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Semikron Danfoss International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Semikron Danfoss, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 130 254 749 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,34%. Dosiahnutá strata 4 253 224 EUR sa prehĺbila medziročne o 2 929 132 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,28%.

Absolútne ukazovatele

137 115 066 €

7,5 %

21 821 243 €

17,9 %

79 135 353 €

39,9 %

9 689 303 €

-30,5 %

-9 682 463 €

-81,2 %

Relatívne ukazovatele

16.75 %

1,9 %

1.17

-0,1

-5.37 %

-3,0 %

87.76 %

12,4 %

0.16

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 280 € -66,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 130 249 469 € 4,3 %
Zmena stavu zásob 4 637 341 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 440 € -62,0 %
Náklady na materiál, energie 109 941 624 € 5,2 %
Služby 2 780 308 € 45,2 %
Pridaná hodnota 21 821 243 € 17,9 %
Osobné náklady 18 690 105 € 23,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 989 664 € 28,3 %
Opravné položky 346 221 € -35,3 %
Ostatné výnosy 626 374 € 46,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 059 505 € %

Zisk z predaja majetku 98 537 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -4 194 866 € -214,2 %
HV z finančnej činnosti -682 444 € -131,4 %
z toho Nákladové úroky 677 723 € 138,2 %
HV pred zdanením -4 877 310 € -199,3 %
Daň -624 086 € -104,1 %
HV po zdanení -4 253 224 € -221,2 %
EBITDA 1 696 261 € -48,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
79 135 353 € 39,9 %
 
Neobežný majetok 43 062 454 € 7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 43 047 226 € 7,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 228 € -71,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 971 875 € 118,3 %
Zásoby 28 018 758 € 104,3 %
Dlhodobé pohľadávky 722 357 € %

Krátkodobé pohľadávky 7 120 819 € 194,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 109 941 € -55,6 %
 
Časové rozlíšenie 101 024 € -25,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 79 135 353 € 39,9 %
 
Vlastné imanie
9 689 303 € -30,5 %
Základné imanie 1 433 978 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 402 940 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 105 609 € -9,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -4 253 224 € -221,2 %
 
Záväzky 69 446 050 € 62,9 %
Dlhodobé záväzky 20 041 047 € -0,1 %
Krátkodobé záväzky 45 030 848 € 106,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 157 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 371 998 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?