ALCHEM spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALCHEM spol. s r.o.
Sídlo:
Hlbocká ul. č.1034
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/1807/T
Od 3.9.1992, posledná zmena 30.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Alfonz Hrnčírik
IČO:
31424317
DIČ:
2020376314

IČ DPH:

SK2020376314
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
22 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Alfonz Hrnčirík (87,0%)
  • Ing. Michal Masaryk (9,0%)
  • Ing. Ján Gutten (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma ALCHEM spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 50 899 728 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 239 727 EUR poklesol medziročne o 675 984 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,33% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 49 714 903 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 712 787 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,44%.

Absolútne ukazovatele

51 080 647 €

-7,7 %

4 105 151 €

-5,7 %

19 400 019 €

6,7 %

5 684 303 €

-18,6 %

3 818 665 €

-30,6 %

Relatívne ukazovatele

8.07 %

0,2 %

1.67

-0,1

1.24 %

-3,8 %

70.70 %

9,1 %

0.96

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 49 714 903 € -8,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 184 825 € 39,0 %
Zmena stavu zásob 73 039 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 45 002 116 € -8,4 %
Náklady na materiál, energie 767 448 € 24,8 %
Služby 1 098 052 € 8,5 %
Pridaná hodnota 4 105 151 € -5,7 %
Osobné náklady 2 461 876 € -2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 354 418 € 40,6 %
Opravné položky 164 488 € 258,1 %
Ostatné výnosy 103 717 € -57,6 %
Iné prevádzkové náklady 432 248 € 22,5 %
Zisk z predaja majetku 250 € -92,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 796 088 € -44,2 %
HV z finančnej činnosti -505 432 € -170,1 %
z toho Nákladové úroky 484 357 € 200,3 %
HV pred zdanením 290 656 € -76,6 %
Daň 50 929 € -84,3 %
HV po zdanení 239 727 € -73,8 %
EBITDA 1 150 256 € -31,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 400 019 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 2 218 136 € 13,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 176 546 € 13,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 41 590 € 26,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 919 778 € 5,7 %
Zásoby 4 357 197 € -13,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 397 665 € 14,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 164 916 € 41,2 %
 
Časové rozlíšenie 262 105 € 14,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 400 019 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
5 684 303 € -18,6 %
Základné imanie 22 000 € 231,4 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 422 576 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 239 727 € -73,8 %
 
Záväzky 13 713 430 € 22,4 %
Dlhodobé záväzky 278 414 € 7,0 %
Krátkodobé záväzky 7 397 400 € 18,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 963 532 € 32,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 74 084 € -65,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 286 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?