ALCHEM spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALCHEM spol. s r.o.
Sídlo:
Hlbocká ul. č.1034
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/1807/T
Od 3.9.1992, posledná zmena 30.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Alfonz Hrnčírik
IČO:
31424317
DIČ:
2020376314

IČ DPH:

SK2020376314
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
22 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Alfonz Hrnčirík (87,0%)
  • Ing. Michal Masaryk (9,0%)
  • Ing. Ján Gutten (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma ALCHEM spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 111 706 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 71,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 915 711 EUR vzrástol medziročne o 277 420 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,06% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 259 059 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 156 046 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 67,96%.

Absolútne ukazovatele

55 334 268 €

72,1 %

4 353 550 €

55,4 %

18 189 277 €

74,3 %

6 983 218 €

7,0 %

5 504 723 €

6,5 %

Relatívne ukazovatele

7.90 %

-0,8 %

1.73

-0,1

5.03 %

-1,1 %

61.61 %

24,1 %

1.04

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 259 059 € 73,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 852 647 € -2,1 %
Zmena stavu zásob -27 684 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 49 103 013 € 76,2 %
Náklady na materiál, energie 615 096 € 25,7 %
Služby 1 012 363 € 7,4 %
Pridaná hodnota 4 353 550 € 55,4 %
Osobné náklady 2 523 400 € 68,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 252 079 € 14,1 %
Opravné položky 45 930 € 178,1 %
Ostatné výnosy 244 684 € 271,3 %
Iné prevádzkové náklady 352 955 € 28,5 %
Zisk z predaja majetku 3 333 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 427 203 € 67,2 %
HV z finančnej činnosti -187 131 € %
z toho Nákladové úroky 161 317 € %

HV pred zdanením 1 240 072 € 52,2 %
Daň 324 361 € 83,9 %
HV po zdanení 915 711 € 43,5 %
EBITDA 1 675 949 € 56,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 189 277 € 74,3 %
 
Neobežný majetok 1 953 240 € 39,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 920 254 € 36,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 32 986 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 006 396 € 80,5 %
Zásoby 5 055 658 € 54,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 833 983 € 107,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 116 755 € -68,9 %
 
Časové rozlíšenie 229 641 € 39,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 189 277 € 74,3 %
 
Vlastné imanie
6 983 218 € 7,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 422 576 € 0,0 %
HV minulých rokov 638 292 € 39,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 915 711 € 43,5 %
 
Záväzky 11 205 820 € 188,1 %
Dlhodobé záväzky 260 172 € %

Krátkodobé záväzky 6 238 641 € 62,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 492 434 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 214 573 € %

 
Časové rozlíšenie 239 € -98,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?