EKVIA s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EKVIA s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 11
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1140/N
Od 1.1.1993, posledná zmena 8.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Manuela Georgeta Banu
IČO:
31426085
DIČ:
2020410293

IČ DPH:

SK2020410293
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
14 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Orkla Food Ingredients AS (94,64%)
  • Orkla Foods Romania S.A. (5,36%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma EKVIA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 442 434 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 514 474 EUR vzrástol medziročne o 328 068 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 327 173 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 577 100 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 48,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,99%.

Absolútne ukazovatele

35 574 601 €

12,8 %

5 274 579 €

13,8 %

9 663 158 €

-3,3 %

2 679 162 €

-50,9 %

3 057 352 €

-20,2 %

Relatívne ukazovatele

14.88 %

0,1 %

1.75

0,0

15.67 %

3,8 %

72.27 %

26,9 %

0.93

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 327 173 € 12,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 115 261 € 33,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 4 372 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 27 750 073 € 14,8 %
Náklady na materiál, energie 279 021 € -48,1 %
Služby 2 125 389 € 3,9 %
Pridaná hodnota 5 274 579 € 13,8 %
Osobné náklady 3 011 260 € 12,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 367 632 € 12,4 %
Opravné položky 65 110 € 129,3 %
Ostatné výnosy 23 294 € -35,1 %
Iné prevádzkové náklady -47 400 € -118,1 %
Zisk z predaja majetku 66 165 € -27,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 985 180 € 36,5 %
HV z finančnej činnosti -40 864 € -122,4 %
z toho Nákladové úroky 44 617 € %

HV pred zdanením 1 944 316 € 35,4 %
Daň 429 842 € 72,0 %
HV po zdanení 1 514 474 € 27,7 %
EBITDA 2 286 647 € 35,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 663 158 € -3,3 %
 
Neobežný majetok 2 586 005 € -0,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 578 410 € 0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 595 € -39,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 048 987 € -4,6 %
Zásoby 3 311 525 € -24,3 %
Dlhodobé pohľadávky 138 929 € -6,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 522 222 € 23,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 76 311 € %

 
Časové rozlíšenie 28 166 € 10,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 663 158 € -3,3 %
 
Vlastné imanie
2 679 162 € -50,9 %
Základné imanie 14 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 925 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 148 763 € -73,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 514 474 € 27,7 %
 
Záväzky 6 983 996 € 53,8 %
Dlhodobé záväzky 2 828 564 € 286,8 %
Krátkodobé záväzky 3 880 867 € 13,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 € 25,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 274 560 € -27,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?