EKVIA s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EKVIA s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 11
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1140/N
Od 1.1.1993, posledná zmena 15.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Manuela Georgeta Banu
IČO:
31426085
DIČ:
2020410293

IČ DPH:

SK2020410293
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
14 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Orkla Food Ingredients AS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma EKVIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 385 735 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 186 406 EUR vzrástol medziročne o 602 289 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 299 611 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 132 170 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,46%.

Absolútne ukazovatele

31 528 932 €

24,8 %

4 633 431 €

32,5 %

9 997 744 €

34,2 %

5 457 891 €

19,6 %

3 830 629 €

59,6 %

Relatívne ukazovatele

14.76 %

0,8 %

1.72

0,2

11.87 %

4,0 %

45.41 %

6,7 %

0.84

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 299 611 € 24,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 86 124 € 46,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 167 441 € 23,0 %
Náklady na materiál, energie 537 512 € 68,1 %
Služby 2 046 595 € 25,4 %
Pridaná hodnota 4 633 431 € 32,5 %
Osobné náklady 2 688 835 € 15,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 327 114 € -0,7 %
Opravné položky 28 389 € -64,6 %
Ostatné výnosy 35 917 € -64,6 %
Iné prevádzkové náklady 261 758 € 176,7 %
Zisk z predaja majetku 90 611 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 454 619 € 76,4 %
HV z finančnej činnosti -18 376 € 16,4 %
z toho Nákladové úroky 7 462 € 81,7 %
HV pred zdanením 1 436 243 € 78,9 %
Daň 249 837 € 14,2 %
HV po zdanení 1 186 406 € 103,1 %
EBITDA 1 691 122 € 48,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 997 744 € 34,2 %
 
Neobežný majetok 2 586 693 € 13,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 574 212 € 14,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 481 € -60,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 385 585 € 43,6 %
Zásoby 4 374 728 € 40,6 %
Dlhodobé pohľadávky 148 250 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 853 431 € 42,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 176 € -66,3 %
 
Časové rozlíšenie 25 466 € 29,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 997 744 € 34,2 %
 
Vlastné imanie
5 457 891 € 19,6 %
Základné imanie 14 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 925 € -0,1 %
HV minulých rokov 4 255 560 € 7,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 186 406 € 103,1 %
 
Záväzky 4 539 853 € 57,3 %
Dlhodobé záväzky 731 268 € %

Krátkodobé záväzky 3 432 168 € 24,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 376 413 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?