GORENJE Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • GORENJE Slovakia s r. o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GORENJE Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Hodžovo námestie 2A
81106 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36068/B
Od 4.2.1993, posledná zmena 22.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Gregor Gržina
IČO:
31428673
DIČ:
2020388469

IČ DPH:

SK2020388469
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
892 053 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hisense Europe Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma GORENJE Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 964 216 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 137 335 EUR poklesol medziročne o 54 061 EUR.

Firma predala tovar za 40 946 612 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 422 011 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 101,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,8%.

Absolútne ukazovatele

68 774 866 €

20,5 %

1 287 424 €

11,0 %

8 243 045 €

6,6 %

1 218 593 €

-4,2 %

2 489 993 €

12,3 %

Relatívne ukazovatele

3.14 %

-0,3 %

2.47

0,1

1.67 %

-0,8 %

85.22 %

1,7 %

1.47

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 946 612 € 22,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 604 € 2,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 524 601 € 22,4 %
Náklady na materiál, energie 109 715 € 101,3 %
Služby 5 042 476 € 24,7 %
Pridaná hodnota 1 287 424 € 11,0 %
Osobné náklady 521 089 € 7,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 16 726 € 29,1 %
Opravné položky 3 973 € 190,0 %
Ostatné výnosy 27 784 227 € 18,0 %
Iné prevádzkové náklady 28 253 716 € 18,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 276 147 € -11,1 %
HV z finančnej činnosti -88 483 € -57,5 %
z toho Nákladové úroky 70 295 € 54,9 %
HV pred zdanením 187 664 € -26,3 %
Daň 50 329 € -20,3 %
HV po zdanení 137 335 € -28,2 %
EBITDA 292 873 € -8,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 243 045 € 6,6 %
 
Neobežný majetok 126 390 € 71,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 126 390 € 71,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 116 655 € 5,9 %
Zásoby 21 207 € -35,3 %
Dlhodobé pohľadávky 388 980 € 35,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 502 614 € 5,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 203 854 € -8,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 243 045 € 6,6 %
 
Vlastné imanie
1 218 593 € -4,2 %
Základné imanie 892 053 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 189 205 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 137 335 € -28,2 %
 
Záväzky 7 024 452 € 8,7 %
Dlhodobé záväzky 8 978 € 7,2 %
Krátkodobé záväzky 5 237 682 € 1,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 777 792 € 37,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?