Loading

ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Historický názov:
  • Švec a spol., s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Sídlo:
Staničná 502
95217 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/70/N
Od 1.3.1993, posledná zmena 23.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Švec
IČO:
31429947
DIČ:
2020411349

IČ DPH:

SK2020411349
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
201 023 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ľubomír Švec (95,0%)
  • Ing. Viera Maďarová (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma ŠVEC a SPOL, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 24 811 779 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 488 436 EUR vzrástol medziročne o 25 658 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,95%.

Absolútne ukazovatele

26 107 900 €

-10,2 %

9 325 904 €

16,9 %

14 961 040 €

-1,7 %

2 362 462 €

26,1 %

-2 170 502 €

8,7 %

Relatívne ukazovatele

37.59 %

9,3 %

1.34

0,1

3.26 %

0,2 %

84.21 %

-3,5 %

0.50

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 812 € 33,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 781 967 € -11,9 %
Zmena stavu zásob 685 383 € 267,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 041 € 34,9 %
Náklady na materiál, energie 10 053 177 € -24,8 %
Služby 6 093 040 € -4,6 %
Pridaná hodnota 9 325 904 € 16,9 %
Osobné náklady 6 960 561 € 4,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 875 044 € 16,0 %
Opravné položky 27 943 € 161,7 %
Ostatné výnosy 197 804 € -58,0 %
Iné prevádzkové náklady 71 418 € -55,9 %
Zisk z predaja majetku 385 304 € -49,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 974 046 € 22,7 %
HV z finančnej činnosti -337 826 € -74,1 %
z toho Nákladové úroky 232 089 € 113,1 %
HV pred zdanením 636 220 € 6,1 %
Daň 147 784 € 7,8 %
HV po zdanení 488 436 € 5,5 %
EBITDA 2 463 786 € 49,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 961 040 € -1,7 %
 
Neobežný majetok 9 190 589 € 1,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 137 103 € 1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 53 486 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 664 534 € -7,2 %
Zásoby 1 791 533 € 33,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 435 128 € -38,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 437 873 € 73,8 %
 
Časové rozlíšenie 105 917 € 5,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 961 040 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
2 362 462 € 26,1 %
Základné imanie 201 023 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 119 686 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 553 317 € 42,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 488 436 € 5,5 %
 
Záväzky 12 223 789 € -5,6 %
Dlhodobé záväzky 1 616 183 € 76,0 %
Krátkodobé záväzky 6 648 257 € -7,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 761 741 € -22,4 %
Bankové úvery krátkodobé 917 907 € -10,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 279 701 € -4,0 %
 
Časové rozlíšenie 374 789 € -5,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?