ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Historický názov:
  • Švec a spol., s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Sídlo:
Staničná 502
95217 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/70/N
Od 1.3.1993, posledná zmena 23.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Švec
IČO:
31429947
DIČ:
2020411349

IČ DPH:

SK2020411349
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
201 023 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ľubomír Švec (95,0%)
  • Ing. Viera Maďarová (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma ŠVEC a SPOL, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 167 347 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 462 778 EUR vzrástol medziročne o 409 912 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,81% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,99%.

Absolútne ukazovatele

29 072 979 €

17,4 %

7 980 628 €

12,8 %

15 218 716 €

6,1 %

1 874 026 €

32,8 %

-2 376 129 €

7,3 %

Relatívne ukazovatele

28.33 %

-2,8 %

1.20

-0,1

3.04 %

2,7 %

87.69 %

-2,5 %

0.57

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 325 € -10,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 145 022 € 23,9 %
Zmena stavu zásob -410 393 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 563 € -3,6 %
Náklady na materiál, energie 13 372 000 € 30,9 %
Služby 6 385 763 € 15,0 %
Pridaná hodnota 7 980 628 € 12,8 %
Osobné náklady 6 632 435 € 17,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 615 949 € -23,8 %
Opravné položky 10 677 € %

Ostatné výnosy 471 170 € -32,4 %
Iné prevádzkové náklady 162 011 € 85,2 %
Zisk z predaja majetku 763 246 € 116,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 793 972 € 224,3 %
HV z finančnej činnosti -194 092 € -5,3 %
z toho Nákladové úroky 108 897 € 2,6 %
HV pred zdanením 599 880 € %

Daň 137 102 € %

HV po zdanení 462 778 € %

EBITDA 1 646 675 € -18,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 218 716 € 6,1 %
 
Neobežný majetok 9 017 393 € 2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 010 378 € 3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 015 € -45,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 100 876 € 10,8 %
Zásoby 1 347 010 € -10,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 926 507 € 16,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 827 359 € 33,1 %
 
Časové rozlíšenie 100 447 € 26,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 218 716 € 6,1 %
 
Vlastné imanie
1 874 026 € 32,8 %
Základné imanie 201 023 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 119 686 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 090 539 € 5,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 462 778 € %

 
Záväzky 12 946 606 € 4,7 %
Dlhodobé záväzky 918 052 € 93,8 %
Krátkodobé záväzky 7 159 662 € 6,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 557 790 € -12,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 019 706 € 23,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 291 396 € 27,0 %
 
Časové rozlíšenie 398 084 € -29,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?