Nanogate Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • HTP Slovakia Vráble s.r.o.
  • PLASMET, s.r.o.
  • PLASMET, spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nanogate Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Staničná 502
95201 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/792/N
Od 15.3.1993, posledná zmena 9.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Igor Mlynarčík
IČO:
31430864
DIČ:
2020411327

IČ DPH:

SK2020411327
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1994
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
4 131 116 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • WEIDPLAS GmbH (99,98%)
  • Techniplas Holdings 2 GmbH (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Nanogate Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 184 542 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,25%. Dosiahnutý zisk po zdanení 833 683 EUR vzrástol medziročne o 729 289 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 75,25%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,59%.

Absolútne ukazovatele

54 287 886 €

-9,2 %

9 425 450 €

-4,4 %

30 885 199 €

-2,5 %

19 520 058 €

4,5 %

13 764 715 €

9,0 %

Relatívne ukazovatele

26.05 %

-7,0 %

1.44

-0,1

2.70 %

2,4 %

36.80 %

-4,2 %

2.36

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb36 184 542 € 21,3 %
Zmena stavu zásob175 522 € 70,1 %
Aktivácia0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie18 240 544 € 22,6 %
Služby8 856 866 € 75,3 %
Pridaná hodnota9 425 450 € -4,4 %
Osobné náklady6 535 086 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 924 863 € -24,9 %
Opravné položky-202 854 € -169,2 %
Ostatné výnosy17 443 554 € -4,1 %
Iné prevádzkové náklady17 432 630 € -4,1 %
Zisk z predaja majetku11 369 € 103,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti1 027 852 € 74,7 %
HV z finančnej činnosti59 994 € 114,1 %
z toho Nákladové úroky121 170 € -54,1 %
HV pred zdanením1 087 846 € %

Daň254 163 € %

HV po zdanení833 683 € %

EBITDA2 738 492 € -17,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 885 199 € -2,5 %
 
Neobežný majetok9 307 199 € -14,1 %
Dlhodobý hmotný majetok8 602 049 € -12,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok705 150 € -30,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok20 878 657 € 3,6 %
Zásoby3 153 718 € -16,0 %
Dlhodobé pohľadávky0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky17 259 882 € 21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty465 057 € -73,9 %
 
Časové rozlíšenie699 343 € 0,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky30 885 199 € -2,5 %
 
Vlastné imanie
19 520 058 € 4,5 %
Základné imanie4 131 116 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania13 349 500 € 0,0 %
HV minulých rokov1 205 759 € 9,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení833 683 € %

 
Záväzky10 662 956 € -12,0 %
Dlhodobé záväzky2 511 679 € -20,0 %
Krátkodobé záväzky5 333 166 € -14,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé1 777 934 € 172,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 040 177 € -17,3 %
 
Časové rozlíšenie702 185 € -20,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?